Hypo mi­je­nja ime i pos­lo­va­nje, kre­će u no­vi po­če­tak

Ma­rio Ži­žek, šef upra­ve Hypo ban­ke, go­vo­ri o pla­no­vi­ma s no­vim vlas­ni­kom, ame­rič­kim Advent In­ter­na­ti­ona­lom

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić ZAGREB

Hypo ban­ka ima naj­ma­nji udio lo­ših kre­di­ta na tr­ži­štu, 9 pos­to, i naj­ve­ću adek­vat­nost ka­pi­ta­la me­đu 10 naj­ve­ćih ba­na­ka, 30 pos­to Hypo ban­ka vje­ro­jat­no je do­ži­vje­la naj­go­ru ka­tar­zu ko­ju jed­na ban­ka mo­že pro­ći, i re­pu­ta­cij­ski i u ope­ra­tiv­nom pos­lo­va­nju. S no­vim vlas­ni­kom, ame­rič­kim inves­ti­cij­skim fon­dom Advent In­ter­na­ti­ona­lom okre­nu­li su no­vu stra­ni­cu, a ka­ko će ona iz­gle­da­ti, go­vo­ri pred­sjed­nik upra­ve Hypo ban­ke u Hr­vat­skoj Ma­rio Ži­žek, ko­ji je tu po­zi­ci­ju pre­uzeo pri­je po­la go­di­ne, kao ak­vi­zi­ci­ja iz upra­ve RBA.

Ima­te no­ve vlas­ni­ke, no­vi me­nadž­ment... jes­te li sad “no­va” ban­ka? Ko­li­ko je os­ta­lo od sta­rog Hypa i te­re­ta du­bi­oza iz proš­los­ti?

Ovo je no­vi po­če­tak. Proš­la je go­di­na bi­la pre­kret­ni­ca za nas, os­tva­ren je ve­li­ki gu­bi­tak zbog tro­ško­va res­truk­tu­ri­ra­nja i švi­car­ca, a no­vi vlas­nik imao je stra­te­gi­ju da se ban­ka ku­pi bez „te­re­ta“iz proš­los­ti. Mis­lim po­naj­pri­je na lo­še pla­sma­ne. Sa­da ima­mo naj­ma­nji udio lo­ših kre­di­ta na tr­ži­štu, ma­nje od 9%, zdra­vu bi­lan­cu, a po­čet­kom go­di­ne do­bi­li smo i svje­ži ka­pi­tal pa nam je adek­vat­nost ka­pi­ta­la iz­nad 30%, naj­ve­ća na tr­ži­štu iz­me­đu 10 naj­ve­ćih ba­na­ka. Što se švi­car­ca ti­če, 15. lip­nja is­tje­če rok za kli­jen­te ko­ji su pris­ta­li na ko­nver­zi­ju, a ni­su je još pro­ve­li i on­da će­mo bi­ti go­to­vi i s tim po­glav­ljem. Na­po­kon se mo­že­mo kon­cen­tri­ra­ti sa­mo na pos­lo­va­nje.

U jed­nom tre­nut­ku Hypo je u Hr­vat­skoj iz­gle­dao kao inves­ti­cij­ski fond, i to ne­kret­nin­ski. Ko­li­ko ste još uvi­jek op­te­re­će­ni ne­kret­nin­skim biz­ni­som?

Sad ima­mo vr­lo ma­lo ne­kret­ni­na u vlas­niš­tvu, čak je i ova zgra­da u ko­joj raz­go­va­ra­mo u naj­mu, kao i dio pos­lov­ni­ca.

Mi­je­nja­te sve, pa i ime...

U sr­p­nju će­mo služ­be­no pred­sta­vi­ti naš no­vi po­če­tak, no­vo ime, bo­ju i ci­je­li vi­zu­al­ni iden­ti­tet ban­ke.

Svjes­ni smo da s no­vim ime­nom i bo­ja­ma pra­vi po­sao tek po­či­nje jer re­bren­di­ra­nje ne vi­di­mo kao „šmin­ka­nje“, već su­štin­sku pro­mje­nu ban­ke na­bo­lje. Bren­di­ra­nje je jed­na­ko za svih šest tr­ži­šta, a no­vost je i da se sje­di­šte ma­ti­ce pre­se­li­lo iz Kla­gen­fur­ta u Beč.

I ne­ma vi­še ži­vo­ti­nje u ime­nu? Ne­ma (smi­jeh). I što da­lje, kak­vi su pla­no­vi?

Hypo je pro­šao kroz fa­zu ne­pro­miš­lje­nog kre­di­ti­ra­nja, pre­tje­ra­ne eks­pan­zi­je s pre­ve­li­kim ri­zi­ci­ma, a on­da, ot­kad ga je pre­uze­la dr­ža­va, ušao u fa­zu iz­nim­no kon­zer­va­tiv­nog pos­lo­va­nja i ri­gid­nih kre­dit­nih po­li­ti­ka što je opet lo­še za pos­lo­va­nje. Sad ima­mo no­ve kre­dit­ne po­li­ti­ke, fo­kus nam je pos­lo­va­nje s gra­đans­tvom i ma­lim i sred­njim po­du­zet­niš­tvom, s tim da će­mo su­ra­đi­va­ti i s pos­to­je­ćim i no­vim ve­li­kim pos­lov­nim su­bjek­ti­ma, ali ne­ma­mo pla­no­ve ve­li­ke eks­pan­zi­je. Pris­tup ri­zi­ci­ma nam je ra­zu­man i opre­zan jer ne že­li­mo gra­di­ti no­vu ban­ku na na­čin da je odve­de­mo u bi­lo kak­vom smje­ru u kak­vom je bi­la po pi­ta­nju lo­ših pla­sma­na.

Kad mo­že­mo oče­ki­va­ti no­vi inves­ti­cij­ski cik­lus?

Po­s­ljed­njih šest mje­se­ci doš­lo je do po­ma­ka. Čak je i naš ma­kro­eko­no­mist Hrvoje Sto­jić, ko­ji je poz­nat kao vr­lo kon­zer­va­ti­van, od­lu­čio pro­mi­je­ni­ti prog­no­zu ras­ta BDP-a s 1 na 2%. Na­ši no­vi pla­sma­ni mje­seč­no su vi­še od 30% ve­ći ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni. Ali mo­ra­mo priz­na­ti i da je ba­za za rast bi­la ni­ska. U sek­to­ru gra­đans­tva go­to­vo smo udvos­tru­či­li mje­seč­ne vo­lu­me­ne.

Je li ikad na sto­lu bi­lo pov­la­če­nje iz Hr­vat­ske?

Ni­ka­ko. Upra­vo su­prot­no. Hypo u Hr­vat­skoj pred­stav­lja vi­še od 50% ve­li­či­ne kom­plet­ne gru­pe. To je na­ša ve­li­ka kom­pa­ra­tiv­na pred­nost jer za glav­ne kon­ku­ren­te hr­vat­sko tr­ži­šte čes­to ni­je to­li­ko važ­no, a na­ma je pri­ori­tet­no.

Do­ne­dav­no je Hypo bio vru­ći krum­pir. Osim pri­če o “iz­a­zo­vu“, što vam je cilj, što že­li­te da vam os­ta­ne upi­sa­no u CV-u jed­nog da­na na­kon Hypo ban­ke?

Moj cilj je na­pra­vi­ti ban­ku na ko­ju će­mo bi­ti po­nos­ni – da nam to ka­žu za­pos­le­ni­ci i kli­jen­ti. Pre­sud­na u od­lu­ci o pre­uzi­ma­nju ove po­zi­ci­je bi­la je či­nje­ni­ca da sam ti­je­kom ci­je­le ka­ri­je­re bli­sko ra­dio s kli­jen­ti­ma i sto­ga mo­gu re­ći ka­ko pri­je sve­ga ci­je­ne kad zna­ju da vam je sta­lo do njih i ka­da ra­zu­mi­je­te nji­ho­ve po­tre­be. Tu pre­da­nost pre­poz­nao sam i kod no­vog me­nadž­men­ta gru­pe i no­vih vlas­ni­ka i za­to je ovo ban­ka kak­vu že­lim ra­zvi­ja­ti i kak­va mis­lim da ne­dos­ta­je na tr­ži­štu.

Ču­jem i da ste pro­mi­je­ni­li kor­po­ra­tiv­nu kul­tu­ru u ban­ci, otvo­ri­li 10. kat na ko­ji ni­je bi­lo pris­tu­pa „smrt­ni­ci­ma“...

Ne shva­ćam za­što bi­lo tko od na­ših za­pos­le­ni­ka ne bi mo­gao do­ći i ne­što pi­ta­ti upra­vu; ako zna­ju ra­di­ti, mo­gu i pi­ta­ti ili pred­lo­ži­ti. Vra­ta mo­je so­be uvi­jek su otvo­re­na, a no­vost je i da će ci­je­la upra­va sje­di­ti u is­tom pros­to­ru, nas pe­te­ro u is­toj so­bi kao tim. Slič­no je i kad obi­la­zi­mo re­gi­je. Pro­mi­je­nio sam sta­ri prin­cip sas­ta­na­ka i pre­zen­ta­ci­ja sa­mo di­rek­to­ri­ma re­gi­ja. U mje­sec da­na obiš­li smo sve za­pos­le­ni­ke ban­ke, pred­sta­vi­li se, na­ja­vi­li pla­no­ve, kak­ve re­zul­ta­te na­mje­ra­va­mo pos­ti­ći, kak­va oče­ki­va­nja ima­mo od njih. U dru­goj po­lo­vi­ci sas­tan­ka tra­ži­li smo po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju što oni mis­le da mo­ra­mo po­pra­vi­ti i ka­ko mo­že­mo bi­ti bo­lji.

Pr­vi ste kvar­tal za­vr­ši­li s do­bi­ti, na­kon go­to­vo 2,5 ml­rd. kn gu­bit­ka u 2015. Ka­kav kraj go­di­ne oče­ku­je­te?

Oče­ku­je­mo po­zi­ti­van re­zul­tat, što je vr­lo iz­a­zov­no na­kon proš­lo­go­diš­njih gu­bi­ta­ka, za ko­je se ipak mo­ra re­ći ka­ko su bi­li po­naj­pri­je re­zul­tat ne­ga­tiv­nog učin­ka švi­car­skog fran­ka te di­je­lom te­me­lji­tog čiš­će­nja bi­lan­ce.

Ka­ko se po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost odra­ža­va na pos­lo­va­nje? Jes­te li sprem­ni usko­či­ti dr­ža­vi i re­fi­nan­ci­ra­ti je ako je u ino­zem­s­tvu bu­du ucje­nji­va­li vi­so­kom ci­je­nom nov­ca?

Bi­lo bi nam dra­že da je po­li­tič­ka si­tu­aci­ja sta­bil­ni­ja, ali tre­nu­tač­no ne­ma utje­ca­ja na pos­lo­va­nje, a ma­kro­eko­nom­ske prog­no­ze se po­bolj­ša­va­ju. Du­go­roč­no je ovak­va po­li­tič­ka si­tu­aci­ja neo­dr­ži­va i mo­ra se sta­bi­li­zi­ra­ti. Vi­so­ka ra­zi­na ci­je­ne za­du­ži­va­nja dr­ža­ve ne od­go­va­ra ni­ko­me, a po­go­to­vo ne ban­ka­ma, jer utje­če i na ci­je­nu ban­kar­skog za­du­ži­va­nja u ino­zem­s­tvu. Sprem­ni smo kre­di­ti­ra­ti dr­ža­vu ia­ko nam ni­je u „co­re“stra­te­gi­ji. Za sve no­ve ra­zum­ne tran­sak­ci­je smo otvo­re­ni.

Ma­rio Ži­žek: Za glav­ne kon­ku­ren­te na­še tr­ži­šte čes­to ni­je to­li­ko važ­no, a na­ma je pri­ori­tet­no

REGIONALNA TURNEJA Air­bus A330 ko­jim će Air Ser­bia od 23. lip­nja po­ve­zi­va­ti Be­ograd i New York ju­čer je sle­tio u Zagreb. (jb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.