Ne na­pu­šta­ju svi rav­ni­cu, hra­bri on­dje gra­de bo­lju bu­duć­nost

Pos­to­je stvar­ni zna­ci ži­vo­ta u re­gi­ji ko­ju su mno­gi ot­pi­sa­li. Sla­vo­ni­ja i Ba­ra­nja uop­će ni­su mr­tve!

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Mi­lan A. Ra­čić

Mo­ja su­pru­ga Ame­ri­kan­ka iz­ja­vi­la je da vo­li Sla­vo­ni­ju. Pri­je tje­dan da­na po­sje­tio sam Osi­jek u prat­nji svo­jeg ma­log, šes­te­ro­čla­nog ple­me­na. On­dje sam kao pa­ne­list su­dje­lo­vao na kon­fe­ren­ci­ji o kon­ku­rent­nos­ti lo­kal­ne sa­mo­upra­ve. Kon­fe­ren­ci­ja je odr­ža­na u op­ći­ni Ja­god­njak. Od ukup­no 2000 sta­nov­ni­ka, ma­nji­ne či­ne 68% po­pu­la­ci­je, a sa­ma je op­ći­na me­đu naj­si­ro­maš­ni­ji­ma u Hr­vat­skoj. Ja­god­njak ni­je oso­bit po svo­jim pro­ble­mi­ma – vi­so­ka sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti, sta­ro sta­nov­niš­tvo, de­po­pu­la­ci­ja, itd. Sve su to simp­to­mi pot­hla­đe­ne eko­no­mi­je. Je­dins­tve­ni su u svo­joj mi­si­ji: že­le pos­ta­ti kon­ku­rent­ni­ji umjes­to da se za­do­vo­lja­va­ju os­ta­ci­ma. Po­gled na ras­po­red ot­pla­te na­ci­onal­nog du­ga ti­je­kom idu­ćeg de­set­lje­ća ot­kri­va da op­ći­na Ja­god­njak, kao i os­ta­le op­ći­ne u slič­noj si­tu­aci­ji, ni­kad ne­će do­bi­va­ti vi­še dr­žav­ne po­mo­ći ne­go sa­da. Upra­vo su­prot­no – mo­že se oče­ki­va­ti sma­nje­nje ra­zi­ne dr­žav­ne po­mo­ći ti­je­kom go­di­na. Izu­ze­ci po­put sred­sta­va iz fon­do­va EU ni­su do­volj­ni za du­go­roč­ne pro­mje­ne. Mo­že­te iz­gra­di­ti ces­tu. I ško­lu. Me­đu­tim, kad se u ro­ku od tri go­di­ne is­praz­ni ka­si­ca (a to će se do­go­di­ti), svi će se po­nov­no ža­li­ti na te­šku si­tu­aci­ju. Op­ći­na Ja­god­njak već se odrek­la ne­kih pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta za po­du­ze­ća ka­ko bi bi­la priv­lač­ni­ja ula­ga­či­ma. Sa­da že­le sma­nji­ti lo­kal­ne po­re­ze na do­ho­dak, ali već pet mje­se­ci če­ka­ju na ze­le­no svje­tlo Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Is­kre­no, sma­tram da Ja­god­njak po­ka­zu­je ra­zi­nu sa­mos­tal­nos­ti ko­ja će mo­ra­ti pos­ta­ti stan­dard za sve op­ći­ne i gra­do­ve ko­ji že­le us­pješ­no pre­bro­di­ti na­do­la­ze­ću kre­dit­nu kri­zu. Cje­lo­kup­na po­li­ti­ka u ko­nač­ni­ci je lo­kal­na. Nit­ko osim Hr­va­ta ne­će spa­si­ti Hr­vat­sku. Is­to ta­ko nit­ko osim vas i va­ših su­sje­da ne­će spa­si­ti va­šu za­jed­ni­cu. Ako že­li­mo re­du­ci­ra­ti pro­blem na­pu­šta­nja ma­njih za­jed­ni­ca te op­seg lo­kal­ne ad­mi­nis­tra­ci­je, mo­ra­mo da­ti op­ći­na­ma po­put Ja­god­nja­ka pri­li­ku da se na­tje­ču za inves­ti­ci­je ka­ko bi osi­gu­ra­le rast i pro­fit. Ali hr­vat­ski sus­tav ni­je je­di­ni pro­blem – EU bi mo­gao pos­ta­ti naj­ve­ća pre­pre­ka za pro­ved­bu tak­vih pro­mje­na. Su­prot­no zdra­vom ra­zu­mu, EU pre­fe­ri­ra i do­pu­šta su­bven­ci­je za po­go­đe­ne re­gi­je, ali se pro­ti­vi sma­nje­nju po­rez­ne sto­pe u nji­ma. Ovak­va sklo­nost so­ci­jal­noj po­mo­ći umjes­to osi­gu­ra­va­nja po­rez­ne kon­ku­rent­nos­ti do­bro objaš­nja­va kon­ti­nu­ira­ni pad kon­ku­rent­nos­ti EU. Hr­vat­skim su za­jed­ni­ca­ma po­treb­na traj­ni­ja rje­še­nja od so­ci­jal­ne po­mo­ći. Sla­vo­ni­ja i Ba­ra­nja me im­pre­si­oni­ra­ju. Sa­da na­vi­jam za Ja­god­njak, ma­le­nu op­ći­nu za ko­ju do­ne­dav­no ni­sam ni znao. Na­vi­jam za vlas­ni­ke rus­ti­kal­nog pre­no­ći­šta u ko­jem je od­sje­la mo­ja obi­telj – ri­ječ je o lju­di­ma ko­ji su us­pje­li iz­gra­di­ti jed­no od ugod­ni­jih mjes­ta ko­ja sam po­sje­tio. Na­vi­jam za svog pri­ja­te­lja, ne­upit­nu zvi­jez­du svjet­ske tech-sce­ne, ko­ji je sre­di­šte svo­je me­đu­na­rod­ne tvrt­ke smjes­tio u Osi­jek. Pos­to­je stvar­ni zna­ci ži­vo­ta u re­gi­ji ko­ju su mno­gi ot­pi­sa­li. Sla­vo­ni­ja i Ba­ra­nja uop­će ni­su mr­tve! Pos­to­ji mno­go hra­brih lju­di ko­ji od­lu­ču­ju os­ta­ti u rav­ni­ci i on­dje gra­de bo­lju bu­duć­nost. Ne bo­je se iz­a­zo­va i ni­su u stra­hu od glo­bal­ne kon­ku­ren­ci­je i od­ba­ci­va­nja pro­pa­lih po­li­tič­kih i eko­nom­skih mo­de­la. Taj mi je dio Sla­vo­ni­je naj­dra­ži.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.