Zvi­jez­da Vo­icea ni­je poz­na­va­la ubo­ji­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - (mc)

Na­kon što je svi­jet zgro­zi­la tra­ge­di­ja u ko­joj je pos­li­je kon­cer­ta u Or­lan­du obo­ža­va­telj proš­log pet­ka s pet hi­ta­ca iz pi­što­lja us­mr­tio zvi­jez­du ame­rič­kog The Vo­icea, 22-go­diš­nju Chris­ti­nu Grim­mie, sa­da se zna i iden­ti­tet ubo­ji­ce. Ime je oso­be ko­ja je ubi­la zvi­jez­du, a po­tom i se­be, Ke­vin Ja­mes Lo­ibl, imao je 27 go­di­na, a pje­va­či­cu, tvr­di policija, ni­je osob­no poz­na­vao. Su­de­ći po pre­tra­zi nje­go­va mo­bi­te­la, na kon­cert je do­šao s na­mje­rom da je ubi­je, a po­tom se pla­ni­rao vra­ti­ti ku­ći u St. Pe­ter­sburg na Flo­ri­di. Ipak, na se­be je di­gao ru­ku ka­da ga je uhva­tio brat mr­tve pje­va­či­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.