PET raz­lo­ga za Vla­du ra­zvoj­nog za­jed­niš­tva

Rje­še­nje za iz­la­zak iz po­li­tič­ke i dra­ma­tič­ne gos­po­dar­ske kri­ze ve­li­ka je ko­ali­ci­ja HDZ- SDP

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Sla­ven Le­ti­ca

Ka­ra­mar­ko i Mi­la­no­vić pred ve­li­kim su po­li­tič­kim i dr­žav­nič­kim is­pi­tom. Je­su li spremni osob­ne i stra­nač­ke in­te­re­se po­dre­di­ti na­rod­nim, dr­žav­nim i druš­tve­nim?

Ve­li­ke ko­ali­ci­je dvi­ju naj­ve­ćih na­ci­onal­nih stra­na­ka su­prot­nih ide­olo­gij­skih pred­z­na­ka ko­je se­be u nor­mal­nim eko­nom­skim i ma­sov­no-psi­ho­lo­škim okol­nos­ti­ma sma­tra­ju po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma, konkurentima na po­li­tič­kom tr­ži­štu, pa i me­ta­fo­rič­kim ne­pri­ja­te­lji­ma, ne­že­lje­na su če­da sta­bil­nih de­mo­krat­skih po­re­da­ka i pros­pe­ri­tet­nih dr­ža­va. Me­đu­tim i u tak­vim druš­tvi­ma pos­to­je iz­van­red­ne pri­li­ke, a to su naj­češ­će ra­to­vi i ve­li­ke eko­nom­ske ne­vo­lje (du­go­traj­ne re­ce­si­je i de­pre­si­je), kad su ve­li­ke ko­ali­ci­je naj­ma­nje lo­ša rje­še­nja; da­ka­ko, kad ra­zum­ni i od­go­vor­ni po­li­ti­ča­ri i po­li­tič­ke stran­ke na­ci­onal­ne i gra­đan­ske in­te­re­se stav­lja­ju iz­nad i is­pred osob­nih i stra­nač­kih. Da je to­me ta­ko po­ka­zu­ju, pri­je sve­ga, us­pješ­ni pri­mje­ri ve­li­kih ko­ali­ci­ja u Aus­tri­ji i Nje­mač­koj, od ko­jih su naj­poz­na­ti­je dvi­je ko­ali­cij­ske vla­de An­ge­le Mer­kel: od 2005. do 2009. i od 2013. do da­nas.

Jav­nost je umor­na od ra­ta

Pi­ta­nje pred ko­jim se tre­nu­tač­no na­la­ze hrvatske stra­nač­ke po­li­tič­ke kas­te i na­rod gla­si: Je­su li eko­nom­ske i so­ci­jal­ne, pa i ma­sov­no-psi­ho­lo­ške, ne­pri­li­ke u ko­ji­ma se tre­nu­tač­no i la­tent­no na­la­zi na­ša zem­lja to­li­ko oz­bilj­ne i te­ške da se ve­li­ka ko­ali­ci­ja SDP-a i HDZ-a (otvo­re­na, da­ka­ko, i za ne­ke dru­ge stran­ke, po­se­bi­ce one re­gi­onal­ne: IDS i HDSSB) na­me­će kao naj­ma­nje lo­še po­li­tič­ko rje­še­nje pri stva­ra­nju sta­bil­ne sa­bor­ske ve­ći­ne i for­mi­ra­nju vla­de? Da bi­smo ra­zum­no od­go­vo­ri­li na to re­to­rič­ko, ali i kraj­nje prag­ma­tič­no, pi­ta­nje, mo­ra­mo na­ves­ti ne­ke neo­s­por­ne či­nje­ni­ce. Pr­vo: če­tve­ro­mje­seč­na vla­da­vi­na „spo­ra­zum­ske“i „re­for­m­ske“vla­de „struč­nja­ka“na če­lu s pred­sjed­ni­kom i biv­šim že­ton-me­na­dže­rom Ti­ho­mi­rom Ti­mom Ore­ško­vi­ćem – ko­ju su for­mi­ra­li i u Sa­bo­ru do­ne­dav­no po­dr­ža­va­li Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja i Most – po­ka­za­la je da tak­va vla­da na­pros­to ni­je bi­la ka­dra učin­ko­vi­to ka­dro­vi­ra­ti, nek­mo­li od­lu­či­va­ti, pri­pre­ma­ti i pri­mje­nji­va­ti (im­ple­men­ti­ra­ti) sis­tem­ske, stra­te­gij­ske i ope­ra­tiv­ne od­lu­ke. Dru­go: ne­dav­no pro­ve­de­na an­ket­na is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da go­to­vo 70% na­ših gra­đa­na že­li da se sa­daš­nja kri­za vla­de i vlas­ti što pri­je okon­ča: pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma ili na dru­gi za­do­vo­lja­va­ju­ći na­čin. Tre­će: re­zul­ta­ti naj­no­vi­je an­ke­te agen­ci­je Pro­mo­ci­je Plus – pro-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.