No­vi tre­ći po­li­tič­ki put s Jo­ki­ćem na če­lu?

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Ne­ma po­li­tič­ke stran­ke ko­ja ne že­li Jo­ki­ća. Mi s njim raz­go­va­ra­mo, ali ne o to­me da se pri­dru­ži na­šoj stranci, ne­go ka­ko Hr­vat­sku uči­ni­ti mo­der­nom, ka­žu u stranci Pa­met­no

Zbog oš­tri­jih po­li­tič­kih po­ru­ka i zah­tje­va da ode ova vlast, u or­ga­ni­za­ci­ji prek­su­traš­njeg pro­s­vje­da ne­će su­dje­lo­va­ti sin­di­ka­ti Bo­že­na Ma­ti­je­vić, Ire­na Kus­tu­ra Uz no­vu po­ru­ku “Hr­vat­ska mo­že bo­lje – bez vas!”, ini­ci­ja­ti­va Hr­vat­ska mo­že bo­lje or­ga­ni­zi­ra dru­gu ak­ci­ju po­dr­ške škol­skoj re­for­mi ko­ja će se odr­ža­ti u če­t­vr­tak 16. lip­nja u 18 sa­ti na Mar­ko­vu tr­gu. “Na­kon što je 50 ti­su­ća lju­di 1. lip­nja di­ljem Hrvatske i ino­zem­s­tva da­lo pot­po­ru cje­lo­vi­toj ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi i Eks­pert­noj rad­noj sku­pi­ni zah­ti­je­va­ju­ći da Sa­bor do­ne­se za­klju­čak o po­dr­š­ci re­for­mi, Re­zo­lu­ci­ju o obra­zo­va­nju kao na­ci­onal­nom stra­te­škom in­te­re­su i od­ba­ci za­klju­čak Od­bo­ra za obra­zo­va­nje o pre­uzi­ma­nju Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne te da Vla­da i Mi­nis­tar­stvo osi­gu­ra­ju no­vac i auto­no­mi­ju za pro­ved­bu re­for­me, u 16 da­na ni Sa­bor ni Vla­da ni­su uči­ni­li baš ni­šta u os­tva­re­nju tih zah­tje­va. Što­vi­še, do­pus­ti­li su za­us­tav­lja­nje i pre­uzi­ma­nje ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, a ig­no­ri­ra­nje vo­lje gra­đa­na nas­tav­lja se kao da ni­če­ga ni­je bi­lo. Vri­je­me je da od­stu­pe! Za­to po­zi­va­mo sve gra­đan­ke i gra­đa­ne da za­jed­no kre­ne­mo na Mar­kov trg i ka­že­mo im da je sa­da dos­ta jer – Hr­vat­ska mo­že bo­lje sa­mo bez njih! Ku­ri­ku­lar­na re­for­ma i bu­duć­nost Hrvatske si­gur­no će op­s­ta­ti jer u to vje­ru­je­mo mi, nje­zi­ni gra­đa­ni. I iz­bo­rit će­mo se da za to od­sad bu­de po­li­tič­ke vo­lje!”, sto­ji u po­zi­vu ini­ci­ja­ti­ve.

Jo­kić: Ne­mam ko­men­ta­ra

– Cilj je ovog pro­s­vje­da sku­pi­ti se na Tr­gu sve­tog Mar­ka gdje su ins­ti­tu­ci­je, Vla­da i Sa­bor, ko­je že­li­mo pod­sje­ti­ti na na­še zah­tje­ve i za­to će ova ak­ci­ja bi­ti ma­lo dru­ga­či­ja. Pr­vim smo pro­s­vje­dom po­zva­li gra­đa­ne da is­ka­žu stav i zah­tje­ve, a sad ih po­zi­va­mo da tra­že is­pu­nje­nje tih zah­tje­va jer su se oni do sa­da ig­no­ri­ra­li. I ne sa­mo to, mi­nis­tar Šus­tar ra­dio je i po­sve su­prot­no tim zah­tje­vi­ma ime­no­va­njem po­seb­nog sa­vjet­ni­ka za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu za ko­jeg se ne zna ni što ra­di, a pred­sjed­nik Sa­bo­ra od­bi­ja uvr­sti­ti u dnev­ni red pri­jed­log za­ključ­ka Sa­bo­ra o po­dr­š­ci ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi, i to dva tjed­na za­re­dom. Za­to će po­ru­ke ovog pro­s­vje­da bi­ti oš­tri­je, u smis­lu da je dos­ta ovak­vog po­na­ša­nja jer po­li­ti­ča­ri od­go­va­ra­ju gra­đa­ni­ma. Mi bi­ra­mo po­li­ti­ča­re na vlas­ti i oni mo­ra­ju udo­vo­lji­ti tim zah­tje­vi­ma. Pro­ces re­for­me ne tre­ba po­li­ti­za­ci­ju, ali tre­ba po­li­tič­ku po­dr­šku. Po­li­ti­ka re­for­mi tre­ba osi­gu­ra­ti uvje­te – ka­zao je Ni­ko­la Ba­ke­ta iz ini­ci­ja­ti­ve “Hr­vat­ska mo­že bo­lje”. No, u or­ga­ni­za­ci­ji no­vog pro­s­vje­da, baš zbog tra­že­nja od­la­ska vlas­ti, ne­će bi­ti i sin­di­ka­ti. – Ci­vil­ne udru­ge će u pro­s­vjed bez sin­di­ka­ta. Na po­li­tič­kim sku­po­vi­ma sin­di­ka­ti ne su­dje­lu­ju, a ov­dje je ri­ječ o po­sve po­li­tič­kom sku­pu na ko­jem zbog osjet­lji­vos­ti si­tu­aci­je i mo­gu­će po­dje­le me­đu člans­tvom ne­će su­dje­lo­va­ti ni­je­dan sin­di­kat – ka­že čel­nik sin­di­ka­ta Pre­po­rod Željko Sti­pić. Do­da­je da će nas­ta­vi­ti su­rad­nju ka­da je ri­ječ o pro­vo­đe­nju škol­ske re­for­me. I Sa­nja Šprem iz Sin­di­ka­ta uči­te­lja po­t­vr­đu­je da se s udru­ga­ma nas­tav­lja su­rad­nja oko re­for­me, ali zbog osjet­lji­ve po­li­tič­ke si­tu­aci­je i raz­no­li­kog člans­tva u sin­di­ka­tu, u pro­s­vjed se ne­će uklju­či­ti. Us­to, po­ja­vi­la se in­for­ma­ci­ja da stran­ka Pa­met­no iz Spli­ta že­li da se vo­di­telj ku­ri­ku­lar­ne re­for­me Bo­ris Jo­kić po­li­tič­ki an­ga­ži­ra pa ga po­zi­va­ju da se pri­dru­ži stranci. Zna­ko­vi­to, Pa­met­no u če­t­vr­tak u Za­gre­bu or­ga­ni­zi­ra tri­bi­nu na te­mu ka­ko Hr­vat­sku uči­ni­ti bo­ljim mjes­tom za ži­vot te spri­je­či­ti is­e­lja­va­nje Hr­va­ta, oso­bi­to mla­dih. A na tri­bi­ni će kao go­vor­nik su­dje­lo­va­ti i Jo­kić. I dok nam je Jo­kić na in­for­ma­ci­ju o nje­go­vu po­li­tič­kom an­ga­žma­nu tek uz­vra­tio da “ne­ma ko­men­ta­ra”, še­fi­ca stran­ke Pa­met­no Ma­ri­ja­na Pu­ljić bi­la je op­šir­ni­ja:

Cilj – gra­đan­ska Hr­vat­ska

– Ne­ma da­nas po­li­tič­ke stran­ke ko­ja ne bi vo­lje­la Bo­ri­sa Jo­ki­ća vi­dje­ti u svo­jim re­do­vi­ma, osim na­rav­no onih ko­je ga po­ku­ša­va­ju ru­ši­ti jer ga se bo­je. Mi raz­go­va­ra­mo s Jo­ki­ćem, ali ne di­rek­t­no o to­me da se pri­dru­ži na­šoj stranci, ne­go o to­me ka­ko Hr­vat­sku iz­ves­ti na put pre­ma mo­der­noj i gra­đan­skoj Hr­vat­skoj. U to ime u če­t­vr­tak u Za­gre­bu i or­ga­ni­zi­ra­mo tri­bi­nu na ko­joj će ne­ki emi­nent­ni lju­di go­vo­ri­ti ko­ja su rje­še­nja po­treb­na u tom smis­lu. A ho­će li nam se Jo­kić pri­dru­ži­ti, ka­da i ka­ko, to će­mo još vi­dje­ti.

Na pr­vom pro­s­vje­du za re­for­mu obra­zo­va­nja oku­pi­lo se 50 ti­su­ća lju­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.