HDZ ru­ši Ore­ško­vi­ća, SDP pri­pre­ma plan za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra

Kri­za vlas­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja Opor­ba je pri­ku­pi­la 59 pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, me­đu ko­ji­ma ra­ču­na­ju i na tri IDS-ova, ali i pot­pis Sti­pe Pe­tri­ne Je li ovoj Vla­di do­šao kraj? Na ovo pi­ta­nje od­go­vor se oče­ku­je ovog tjed­na, naj­vje­ro­jat­ni­je u če­t­vr­tak ka­da bi na dnev­ni red Sa­bo­ra tre­bao do­ći i zah­tjev HDZ-a za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću. Upra­vo tak­vom ras­ple­tu, pa­du Ore­ško­vi­ća u par­la­men­tu, na­da­ju se u opor­bi ko­ji­ma je če­t­vr­tak dan D. Ia­ko je šef SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić ranije iz­ja­vio da će tek od­lu­či­ti ka­ko će se tak­tič­ki pos­ta­vi­ti kod gla­sa­nja Ore­ško­vi­ću, ne­ma ni­kak­ve lo­gi­ke da će opor­ba pro­pus­ti­ti je­di­nu pra­vu pri­li­ku za ru­še­nje Vla­de, a pa­dom Ore­ško­vi­ća do­go­dit će se upra­vo to – past će ci­je­la Vla­da.

Če­ka se još Raj­ko Os­to­jić

U tom tre­nut­ku SDP že­li ima­ti sprem­ne i pot­pi­se za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, a ju­čer u 16 sa­ti ima­li su ih, pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, 59. Pot­pi­sa­li su svi zas­tup­ni­ci SDP-a osim Raj­ka Os­to­ji­ća koji je, ka­že naš iz­vor iz stran­ke, na go­diš­njem i to će uči­ni­ti da­nas, a pot­pis je dao i Sti­pe Pe­tri­na. Me­đu skup­lje­nih 59 u SDP-u bro­je i tri pot­pi­sa IDS-a ia­ko su oni u Sa­bor pos­la­li vlas­ti­ti zah­tjev za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra. U SDP-u su uvje­re­ni da će do sri­je­de do­bi­ti i dva pot­pi­sa ma­njin­skih zas­tup­ni- ka, či­me će se do­ći do broj­ke od 62 pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra. – U me­đu­vre­me­nu oče­ku­je­mo da će ovih da­na svo­je zah­tje­ve za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra u pro­ce­du­ru upu­ti­ti i HDSSB, HRID i Ivan Vi­li­bor Sin­čić koji su se iz­jas­ni­li pro­tiv pres­la­gi­va­nja. Is­to bi mo­gao na­pra­vi­ti i Most ako Ore­ško­vić u če­t­vr­tak “pad­ne”. Jas­no nam je da svi oni ne že­le pot­pi­sa­ti naš zah­tjev, ali to u ko­nač­ni­ci ni­je ni bit­no. Jer svi se ti pot­pi­si zbra­ja­ju i na kra­ju je važ­no da ih bu­de vi­še od 76 i da HDZ ne mo­že us­pje­ti u pres­la­gi­va­nju – ka­že je­dan zas­tup­nik SDP-a.

Ako je i bu­de, Vla­da će pas­ti

Na­kon pa­da Vla­de, što god da se do­go­di, ka­žu u SDP-u, ide nji­ma u pri­log. Ili će pred­sjed­nik Sa­bo­ra sta­vi­ti na dnev­ni red zah­tjev za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra na­kon če­ga će se u ro­ku od 30 do 60 da­na ići na no­ve iz­bo­re ili će pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve da­ti rok od 30 da­na da joj net­ko do­ka­že da ima pot­po­ru od 76 ru­ku za pres­la­gi­va­nje no­ve par­la­men­tar­ne ve­ći­ne. – Sve vo­di pre­ma iz­bo­ri­ma, pi­ta­nje je sa­mo ho­će li oni bi­ti u sr­p­nju ili u ruj­nu. S dru­ge stra­ne, čak i ako se “skle­pa” ne­ka čud­no­va­ta ve­ći­na, u idu­ćih 30-ak da­na to će bi­ti to­li­ko tan­ko i past će na pro­ra­ču­nu – ka­že zas­tup­nik SDP-a. Dru­gi zas­tup­nik SDP-a ka­že pak ka­ko u slu­ča­ju pa­da Ore­ško­vi­ća tre­ba na­pra­vi­ti pri­ti­sak na še­fa Sa­bo­ra da na dnev­ni red sta­vi ras­pu­šta­nje. – Ako to ne na­pra­vi, ve­ći­na ko­ja tra­ži ras­pu­šta­nje mo­že tra­ži­ti smje­nu Želj­ka Re­ine­ra i pred­lo­ži­ti za no­vog še­fa, pri­mje­ri­ce, Ro­ber­ta Po­dol­nja­ka – ka­že naš iz­vor iz SDP-a. Ina­če, svi zas­tup­ni­ci SDP-a do­bi­li su “de­pe­šu” da do pet­ka ne na­pu­šta­ju Za­greb, a do­đe li Ore­ško­vić na dnev­ni red, tra­žit će da se ras­pra­va ne ote­že po­je­di­nač­nim ras­pra­va­ma već da go­vo­re sa­mo pred­stav­ni­ci sa­bor­skih klu­bo­va.

Sve vo­di pre­ma no­vim iz­bo­ri­ma, pi­ta­nje je sa­mo ho­će li oni bi­ti u sr­p­nju ili u ruj­nu, tvr­di iz­vor iz SDP-a

Na­kon pa­da Vla­de, što god da se do­go­di, ka­žu u SDP-u, ide nji­ma u pri­log

Po­vje­rens­tvo za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa u sri­je­du će do­ni­je­ti od­lu­ku u slu­ča­ju Ka­ra­mar­ko, od­nos­no od­lu­či­ti je li pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de bio u su­ko­bu in­te­re­sa zbog ugo­vo­ra iz­me­đu tvrt­ke svo­je su­pru­ge i tvrt­ke lo­bis­ta MOL-a. DAN D ZA PRE­MI­JE­RA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.