Za­gre­bač­ka 15. gim­na­zi­ja za upis uvo­di pri­jam­ni is­pit

Pre­se­dan

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ire­na Kus­tu­ra ire­na.kus­tu­ra@ve­cer­nji.net

Test pro­vje­re po­seb­nih zna­nja no­si naj­vi­še pet bo­do­va koji će se do­da­va­ti na bo­do­ve ko­je uče­nik os­tva­ri na te­me­lju ocje­na i na­tje­ca­nja Če­t­vr­ta ge­ne­ra­ci­ja osma­ša ove go­di­ne u sred­nje ško­le upi­su­je se elek­tro­nič­ki, a kao i sve pret­hod­ne generacije i oni stre­pe ho­će li se us­pje­ti upi­sa­ti u ško­lu u ko­ju že­le. Naj­važ­ni­je za upis bit će kao i uvi­jek ocje­ne i na os­no­vi njih mogu ima­ti mak­si­mal­no 80 bo­do­va. Do­dat­ne bo­do­ve mogu ste­ći ako su na dr­žav­nom ili me­đu­na­rod­nim na­tje­ca­nji­ma osvo­ji­li jed­no od pr­va tri mjes­ta ekip­no, a ta­kav re­zul­tat po­je­di­nač­no do­no­si im iz­ra­van upis u že­lje­nu ško­lu. Pri­ja­ve u sus­tav upi­sa u sred­nje ško­le već su po­če­le, a 27. lip­nja po­čet će pri­ja­ve obra­zov­nih pro­gra­ma. Sa­mo dan kas­ni­je za­vr­šit će rok pri­ja­va obra- zov­nih pro­gra­ma koji zah­ti­je­va­ju do­dat­ne pro­vje­re vje­šti­na i spo­sob­nos­ti. Za­klju­ča­va­nje oda­bi­ra obra­zov­nih pro­gra­ma i po­če­tak is­pi­sa pri­jav­ni­ca za­ka­za­ni su za 6. sr­p­nja.

Pro­vje­ra­vaj­te web ško­la

I ko­nač­no, ne­iz­vjes­nost će za ve­ći­nu za­vr­ši­ti 11. sr­p­nja ka­da će se obja­vi­ti ko­nač­ne lis­te prim­lje­nih u odre­đe­ne obra­zov­ne pro­gra­me. Od ta­da pa do 15. lip­nja uče­ni­ci tre­ba­ju dos­ta­vi­ti sve do­ku­men­te u ško­lu uklju­ču­ju­ći i upis­ni­ce. Pre­ciz­no vri­je­me dos­ta­ve tih do­ku­me­na­ta odre­đu­ju sa­me ško­le i objav­lju­ju ih na svo­jim mrež­nim stra­ni­ca­ma. Oni koji se ne us­pi­ju upi­sa­ti u pr­vom ljet­nom ro­ku, dru­gu šan­su imat će po­čet­kom ruj­na u je­sen­skom upis­nom ro­ku. I ove se go­di­ne naj­ve­ći pri­ti­sak oče­ku­je na gim­na­zi­je, po­go­to­vo one naj­bo­lje u ko­je se pri­jav­lju­ju su­pe­rod­li­ka­ši. Zbog to­ga je za­gre­bač­ka 15. gim­na­zi­ja uve­la pri­jem­ni is­pit. – Proš­le go­di­ne ima­li smo vi­šak od 69 uče­ni­ka koji su ima­li 80 i vi­še bo­do­va. Upi­sa­li smo je­dan raz­red vi­še ne­go što je bi­lo pla­ni­ra­no, a os­ta­le ras­po­re­di­li po svim dru­gim raz­re­di­ma. Tad smo za­klju­či­li da vi­še ne možemo ta­ko. Od­lu­či­li smo se za uvo­đe­nje tes­ta pro­vje­re po­seb­nih zna­nja. Ove go­di­ne svi pri­jav­lje­ni uče­ni­ci pi­sat će ga 30. lip­nja – objaš­nja­va nam rav­na­te­lji­ca 15. gim­na­zi­je Lji­lja­na Crnković. Test pro­vje­re po­seb­nih zna­nja no­si mak­si­mal­no pet bo­do­va koji će se do­da­va­ti na bo­do­ve ko­je uče­nik os­tva­ri na te­me­lju ocje­na i even­tu­al­no na­tje­ca­nja. – Ri­ječ je o fi­ni­joj se­lek­ci­ji i pru­ža­nju šan­se i oni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.