GRA­ĐA­NI PRIŽELJKUJU DA AGONIJA ZA­VR­ŠI NO­VIM IZ­BO­RI­MA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ko Špo­ljar

Agonija vla­da­ju­će ko­ali­ci­je, pre­ma sve­mu su­de­ći, tre­ba­la bi za­vr­ši­ti u če­t­vr­tak u Sa­bo­ru ka­da se oče­ku­je da će za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću ru­ke po­di­ći ba­rem 76 zas­tup­ni­ka, ko­li­ko je po­treb­no za opo­ziv. Ia­ko pa­dom pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća pa­da i ci­je­la Vla­da, to na ža­lost ne zna­či i kraj do­sad ne­za­bi­lje­že­ne hrvatske po­li­tič­ke ago­ni­je. Jer, pred­sjed­nik HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko već je kre­nuo u ve­li­ki lov na sa­bor­ske zas­tup­ni­ke svih po­li­tič­kih bo­ja i fe­la. Oko HDZ-a i Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je že­li oku­pi­ti još ši­ru ko­ali­ci­ju. U tu me­ga­ko­ali­ci­ju tre­ba­li bi za­jed­no i cr­ve­ni i crni, i li­be­ra­li i kon­zer­va­tiv­ci, a na če­lu ta­ko skle­pa­ne Vla­de HDZ vi­di nes­tra­nač­kog pre­mi­je­ra, ak­tu­al­nog mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća. S dru­ge stra­ne, opor­ba pre­dvo­đe­na SDP-om skup­lja pot­pi­se sa­bor­skih zas­tup­ni­ka, po­treb­no je ta­ko­đer naj­ma­nje 76, za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra na­kon če­ga bi us­li­je­di­li iz­van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri. No, čak i da Ka­ra­mar­ko us­pi­je slo­ži­ti no­vu

Tko gra­đa­ni­ma mo­že jam­či­ti da bi no­va Vla­da bi­la funk­ci­onal­ni­ja od Ore­ško­vi­će­ve?

vla­da­ju­ću ve­ći­nu i no­vu Vla­du, tko gra­đa­ni­ma mo­že ga­ran­ti­ra­ti da će ona bi­ti funk­ci­onal­na ili ba­rem funk­ci­onal­ni­ja od Ore­ško­vi­će­ve? La­ko je mo­gu­će da bi tak­va pre­ši­ro­ka ko­ali­ci­ja bi­la još nes­ta­bil­ni­ja od ko­ali­ci­ja Mos­ta i HDZ-a. Is­to ta­ko, la­ko se mo­že do­go­di­ti da bi nes­tra­nač­ki pre­mi­jer Zdrav­ko Marić u do­gled­no vri­je­me pos­tao “no­vi Ore­ško­vić” i ti­me auto­mat­ski ušao u su­kob sa še­fom HDZ-a, naj­ja­če stran­ke u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­je. Dak­le, na­kon ne­ko­li­ko iz­gub­lje­nih mje­se­ci, doš­li bi­smo ot­pri­li­ke u is­ho­diš­nu toč­ku. S dru­ge stra­ne, ako opor­ba us­pi­je u ak­ci­ji ras­pu­šta­nja Sa­bo­ra i iz­a­zi­va­nja no­vih par­la­men­tar­nih izbora, ta­ko­đer pri­je­ti re­al­na opas­nost od pos­tiz­bor­ne pat-po­zi­ci­je u ko­joj nitko, pa ni SDP, ne bi us­pio for­mi­ra­ti sta­bil­nu i funk­ci­onal­nu Vla­du jer bi mo­rao ko­ali­ra­ti “sa svim i sva­kim”. Ti­me bi­smo se ta­ko­đer vra­ti­li na slič­ne po­čet­ne po­zi­ci­je. Me­đu­tim, ka­ko an­ke­te ka­žu da dvi­je tre­ći­ne gra­đa­na ovu agoniju že­li okon­ča­ti no­vim iz­bo­ri­ma, či­ni se ka­ko je to naj­po­šte­ni­ji i naj­lo­gič­ni­ji epi­log sve­ga što smo gle­da­li po­s­ljed­njih po­la go­di­ne.

VE­SE­LO U GRADONAČELNIKOVU URE­DU Po­že­ško­ga gra­do­na­čel­ni­ka Ve­dra­na Ne­fe­ro­vi­ća ju­čer je po­sje­ti­lo 34 dje­ce ro­đe­ne la­ni u lis­to­pa­du. Ma­li­ša­ni su do­bi­li po 1000 ku­na, a njih šes­te­ro (tre­će di­je­te u obi­te­lji) po 3000. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.