Zbog vi­so­ke ci­je­ne pro­pa­la pro­da­ja udje­la u Sun­ča­nom Hva­ru

Uprav­no vi­je­će CERP-a već će ovaj tje­dan ići u po­nov­lje­ni na­tje­čaj, ali će se i pro­mi­je­ni­ti na­čin pro­da­je, a mo­žda i sma­nji­ti ci­je­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net Li­di­ja Ki­se­ljak

Na­kon što je ne­ki dan mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma us­pješ­no pro­dan udjel u Kon­ča­ru, za 29,94 pos­to dr­žav­nog udje­la u Sun­ča­nom Hva­ru ni­je bi­lo in­te­re­sa po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča. No, to je bi­lo i oče­ki­va­no jer je, ka­ko doz­na­je­mo, pri­pre­ma za draž­bu dos­ta nes­pret­no na­prav­lje­na. O po­nov­lje­noj draž­bi od­lu­čit će Uprav­no vi­je­će Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i prodaju (CERP) već ovaj tje­dan. I ci­je­na ko­ju je dr­ža­va tra­ži­la je, pre­ma miš­lje­nju po­ten­ci­jal­nih ula­ga­ča, pre­vi­so­ka. U po­zi­vu za jav­nu draž­bu dr­žav­ni pa­ket po­nu­đen je po po­čet­noj ci­je­ni od 28 ku­na po di­oni­ci. Is­to­dob­no je proš­li mje­sec CPI Pro­per­ty pa­ket od 61 pos­to di­oni­ca Sun­ča­nog Hva­ra pre­uzeo od Pri­me To­urist Re­sor­ta po ci­je­ni od 20 ku­na za di­oni­cu. Za­to se oče­ku­je da CERP i sma­nji ci­je­nu u po­nov­lje­nom na­tje­ča­ju, osim što će pro­ves­ti i druk­či­ji oblik na­tje­ča­ja, mo­gu­će is­ti kao što je bio za Kon­čar – pr­vo pri­hva­ća­nje obve­zu­ju­ćih po­nu­da pa on­da pro­ved­ba tran­sak­ci­je. Dr­ža­va i da­lje ra­ču­na na mi­ro­vin­ske fon­do­ve kao po­ten­ci­jal­ne ula­ga­če u Sun­ča­ni Hvar, no i oni su oprez­ni zbog go­to­vo ni­kak­vog pros­to­ra za uprav­lja­nje. U trav­nju je češka Or­co Pro­per­ty Gro­up iz­aš­la iz vlas­niš­tva Sun- ča­nog Hva­ra, a udjel od 61 pos­to pri­pao je slo­vač­kom Pri­me To­urist Re­sor­tu. No već u svib­nju taj udjel ku­pu­je tvrt­ka CPI Pro­per­ty u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu slo­vač­kog mi­li­jar­de­ra Ra­do­va­na Vi­te­ka. Oče­ki­va­lo se da će se i on ja­vi­ti za kup­nju dr­žav­nog udje­la u Sun­ča­nom Hva­ru, no tak­vu je mo­guć­nost još pri­je opo­vrg­nuo. – Ka­ko smo u pos­tup­ku pre­uzi­ma­nja obja­vom jav­ne po­nu­de za ot­kup di­oni­ca, CPI ne mo­že ste­ći bi­lo kak­ve di­oni­ce Sun­ča­nog Hva­ra iz­van tog pos­tup­ka – rek­li su ne­ki dan u toj tvrt­ki u iz­ja­vi za Pos­lov­ni dnev­nik te is­tak­nu­li i iz­ne­na­đe­nje ci­je­nom ko­ju dr­ža­va tra­ži za di­oni­cu Sun­ča­nog Hva­ra, ali i od­lu­kom dr­ža­ve o pro­da­ji s ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da su je iz­vi­jes­ti­li o pos­tup­ku ot­ku­pa di­oni­ca.

Dr­ža­va ra­ču­na na mi­ro­vin­ske fon­do­ve kao naj­iz­gled­ni­je ula­ga­če u Sun­ča­ni Hvar, no i to je upit­no zbog ogra­ni­če­nog uprav­lja­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.