Svjet­ska pro­izvod­nja ma­li­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Svjet­ska or­ga­ni­za­ci­ja za ma­li­nu (IRO), ko­ja okup­lja 12 dr­ža­va ko­je dr­že 85% svjetske pro­izvod­nje, obja­vi­la je ka­ko je Sr­bi­ja po ukup­nom pri­no­su u 2015. go­di­ni vo­de­ći pro­izvo­đač ma­li­na u svi­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.