U idu­ća če­ti­ri da­na tre­ba­la bi se ras­ples­ti po­li­tič­ka za­vr­z­la­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon du­gog su­ko­ba u Vla­di Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća, koji je kul­mi­ni­rao zah­tje­vom HDZ-a da sa­bor­ski zas­tup­ni­ci “sru­še” Ore­ško­vi­ća a ti­me i ci­je­lu Vla­du, u idu­ća če­ti­ri da­na tre­ba­la bi se ras­ples­ti naj­za­mr­še­ni­ja po­li­tič­ka si­tu­aci­ja još od osa­mos­ta­lje­nja. Dok HDZ skup­lja ru­ke za pres­la­ga­nje ve­ći­ne, SDP skup­lja pot­pi­se za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.