HDZ ru­ši Vla­du i nu­di Zdrav­ka Ma­ri­ća za man­da­ta­ra

I da­lje ni­je jas­no ima li HDZ 76 ru­ku za sas­tav­lja­nje no­ve ve­ći­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net Iva Pu­ljić-Še­go

U ve­ći­ni ze­ma­lja EU, na­kon što su svi svi­ma is­ka­za­li ne­po­vje­re­nje, pre­mi­jer bi pod­nio os­tav­ku, re­kao je ju­čer Do­ma­goj Mi­lo­še­vić

Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a po­t­vr­di­lo je ju­čer Zdrav­ka Ma­ri­ća za kan­di­da­ta za man­da­ta­ra, a u če­t­vr­tak će se u Sa­bo­ru gla­sa­ti o ne­po­vje­re­nju pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću. Dak­le, HDZ ide u ru­še­nje pre­mi­je­ra, a ti­me i ci­je­le Vla­de, a od­lu­ka je o to­me ju­čer na Pred­sjed­niš­tvu do­ne­se­na jed­no­glas­no, us­t­vr­dio je glav­ni taj­nik Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić.

Po­čaš­ćen no­mi­na­ci­jom

I da­lje je ne­jas­no ima li HDZ 76 man­da­ta po­treb­nih za for­mi­ra­nje no­ve par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, osim što je Mi­lo­še­vić re­kao ka­ko HDZ raz­go­va­ra sa svi­ma ko­ji­ma je sta­lo do spo­li­tič­ke sta­bil­nost, a i da ap­so­lut­no pos­to­ji par­la­men­tar­na ve­ći­na ko­ja je sprem­na po­dr­ža­ti Ma­ri­ća. I da­lje se ne zna tko bi sve po­dr­žao no­vu Vla­du. Oči­to je da će HDZ u pred­sto­je­ćih mje­sec da­na, što je rok da man­da­tar pred­sjed­ni­ci RH do­đe sa 76 man­da­ta, pe­ca­ti po­treb­ne zas­tup­ni­ke ka­ko bi bez Mos­ta for­mi­rao no­vu Vla­du. S dru­ge stra­ne, bu­du­ći da je Most naj­a­vio ka­ko će u slu­ča­ju ru­še­nja Vla­de pot­pi­sa­ti ini­ci­ja­ti­vu Hr­vat­skih la­bu­ris­ta za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, što bi od­mah do­ve­lo do no­vih izbora, na Želj­ku Re­ine­ru, šefu Sa­bo­ra, je da od­lu­či ka­da bi ta ini­ci­ja­ti­va doš­la na dnev­ni red. I ako se sku­pi 76 pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, oči­to je da bi Re­iner mo­gao ote­za­ti i to ne sta­vi­ti na gla­sa­nje sta­vi­ti pri­je is­te­ka mje­sec da­na ko­je HDZ ima za sas­tav­lja­nje no­ve Vla­de. U ve­ći­ni ze­ma­lja EU, na­kon što su svi svi­ma is­ka­za­li ne­po­vje­re­nje, pre­mi­jer bi pod­nio os­tav­ku – po­no­vio je ju­čer Mi­lo­še­vić na­kon sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva. Zdrav­ko Marić je pak re­kao da je is­ko­ris­tio pri­li­ku da na Pred­sjed­niš­tvu iz­ra­zi i svoj osje­ćaj po­čaš­će­nos­ti no­mi­na­ci­jom za mo­gu­ćeg man­da­ta­ra. – Kao mi­nis­tar fi­nan­ci­ja svjes­tan sam mo­men­ta u ko­jem se na­la­zi­mo i po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti ko­ja nam tre­ba u ovom tre­nut­ku – ka­zao je mi­nis­tar Zdrav­ko Marić.

Ha­san­be­go­vić bez ri­je­či

Upi­tan bo­ji li se sud­bi­ne Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća bu­du­ći da je nes­tra­nač­ki kan­di­da­ta za man­da­tar koji je, kao i Ore­ško­vić, dobio po­vje­re­nje HDZ-a, ali na kra­ju ga HDZ sa­da ru­ši u Sa­bo­ru, Marić je od­go­vo­rio da o to­me ne bi sa­da spe­ku­li­rao. Na­gla­sio je da je Hr­vat­skoj po­treb­na po­li­tič­ka sta­bil­nost. – Mo­ji kon­tak­ti, ka­ko u do­ma­ćem gos­po­dar­stvu ta­ko i u ino­zem­nim kru­go­vi­ma, go­vo­re da je Hr­vat­skoj po­treb­na po­li­tič­ka sta­bil­nost. Si­gur­no sam svjes­tan to­ga i pri­hva­ćam iz­a­zo­ve – ka­zao je Marić. Ia­ko je od­lu­ka na Pred­sjed­niš­tvu do­ne­se­na jed­no­glas­no, ona ipak ni­je proš­la bez ras­pra­ve. Osim čla­no­va Pred­sjen­diš­tva, ju­čer su bi­li po­zva­ni i svi HDZ-ovi mi­nis­tri u Vla­di kao i Zdrav­ko Marić. Nitko od čla­no­va Pred­sjed­niš­tva uo­či sa­me sjed­ni­ce ju­čer ni­je da­vao iz­ja­ve, a Ka­ra­mar­ko u Ho­tel Pa­no­ra­ma ni­je ušao na glav­ni ulaz gdje su ga če­ka­li no­vi­na­ri. Tek je mi­nis­tar kul­tu­re Zlat­ko Ha­san­be­go­vić do­ba­cio da ne že­li ni­šta re­ći da jav­nost ne zbu­nju­ju raz­ni ano­nim­ni izvo­ri. A član Pred­sjen­diš­tva Mi­lan Ko­vač na­ša­lio se da će bi­ti kao u Francuskoj, je­dan nu­la za HDZ.

NES­TRA­NAČ­KI KANDIDAT Ne bih u ovom tre­nut­ku že­lio spe­ku­li­ra­ti o to­me bo­jim li se sud­bi­ne Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća ZDRAV­KO MARIĆ kandidat za man­da­ta­ra Da spri­je­či ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, Re­iner bi mo­gao ote­za­ti s gla­sa­njem do for­mi­ra­nja no­ve Vla­de U idu­ćih mje­sec da­na HDZ će pe­ca­ti zas­tup­ni­ke ka­ko bi bez Mos­ta for­mi­rao Vla­du

U ži­ži HDZ-ov kandidat za pre­mi­je­ra Zdrav­ko Marić sti­že na sjed­ni­cu Pred­sjed­niš­tva

Kao mi­nis­tar fi­nan­ci­ja svjes­tan sam po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti ko­ja nam tre­ba u ovom tre­nut­ku, na­gla­sio je Marić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.