Mje­se­ci­ma su upo­zo­ra­va­li mi­nis­tra da se tre­ba pri­pre­mi­ti na­gra­da L. Ritz

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ire­na.kus­tu­ra@ve­cer­nji.net

Lu­ki­na ma­ma Su­za­na Ritz po­t­vr­di­la nam je ju­čer da je po­zva­na na da­naš­nji sas­ta­nak u Mi­nis­tar­stvo i da će tek on­da zna­ti ne­što vi­še Ire­na Kus­tu­ra Na dan smr­ti ma­tu­ran­ta Lu­ke Rit­za koji je od po­s­lje­di­ca te­ških ba­ti­na pre­mi­nuo 12. lip­nja 2008. go­di­ne, pr­vi put od 2009. go­di­ne kad je us­ta­nov­lje­na, ni­je do­di­je­lje­na na­gra­da ko­ja no­si nje­go­vo ime. – Ču­dim se da tu na­gra­du, ko­ja ši­ri to­le­ran­ci­ju i no­si sa so­bom važ­nu sim­bo­li­ku pro­tiv na­si­lja, Mi­nis­tar­stvo ove go­di­ne ni­je do­di­je­li­lo. Pa što ako im se na na­tje­čaj ja­vi­la sa­mo jed­na ško­la, tre­ba­li su da­ti na­gra­du pri­jav­lje­ni­ma i vi­dje­ti za­što se dru­ge ško­le ni­su oda­zva­le – ko­men­ti­ra biv­ši HDZ-ov mi­nis­tar zna­nos­ti i obra­zo­va­nja Ra­do­van Fuc­hs te do­da­je da u nje­go­vo vri­je­me ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je bi­la upit­na. Na­gra­du je na­kon Lu­ki­ne tra­gič­ne po­gi­bi­je u škol­skoj go­di­ni 2008./2009. ini­ci­rao ta­daš­nji, ta­ko­đer HDZ-ov mi­nis­tar obra­zo­va­nja prof. dr. Dra­gan Pri­mo­rac, a ured­no je do­di­je­lje­na i u če­ti­ri go­di­ne SDP-ova mi­nis­tra Želj­ka Jo­va­no­vi­ća. Što se do­go­di­lo ove go­di­ne? Je li ri­ječ o ne­ma­ru, za­bo­ra­vu ili ne­čem tre­ćem? Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, po­je­di­ni služ­be­ni­ci Mi­nis­tar­stva u ne­ko­li­ko su na­vra­ta u pro­tek­lih ne­ko­li­ko mje­se­ci upo­zo­ri­li mi­nis­tra Pre­dra­ga Šus­ta­ra da tre­ba kre­nu­ti s pri­pre­ma­ma do­dje­le na­gra­de, me­đu­tim, ka­ko ka­žu, on im je sa­mo od­go­va­rao – ho­će­mo. Sve do ju­čer kad je či­nje­ni­ca da na­gra­da ni­je do­di­je­lje­na raz­lju­ti­la jav­nost. Tad je, ka­žu nam upu­će­ni, mi­nis­tra uhva­ti­la pa­ni­ka. Na­kon to­ga us­li­je­di­lo je pri­op­će­nje i ne­mu­što oprav­da­nje da se na na­tje­čaj pri­ja­vi­la sa­mo jed­na ško­la i da će Na­gra­da “Lu­ka Ritz” bi­ti do­di­je­lje­na nak­nad­no te da se raz­miš­lja i o uvo­đe­nju sti­pen­di­je za po jed­nog uče­ni­ka os­nov­ne i sred­nje ško­le u iz­no­su od ti­su­ću ku­na. Ma­ma Lu­ke Rit­za Su­za­na po­t­vr­di­la nam je da su je ju­čer iz Mi­nis­tar­stva po­zva­li na sas­ta­nak koji će se da­nas odr­ža­ti i da će tek na­kon to­ga zna­ti ne­što vi­še. Pi­ta­nje za­što na­gra­da ni­je do­di­je­lje­na kad i u pret­hod­nih se­dam godina, još uvi­jek ne­ma su­vi­sao od­go­vor i objaš­nje­nje. Iz­go­vor da se pri­ja­vi­la sa­mo jed­na ško­la opet go­vo­ri o to­me da Mi­nis­tar­stvo ni­je oba­vi­lo po­sao koji je tre­ba­lo, da ni­je us­pje­lo ani­mi­ra­ti ško­le i po­tak­nu­ti ih da pri­ja­ve za na­gra­du svo­je uče­ni­ke koji se ba­ve hu­ma­ni­tar­nim ra­dom. A po sve­mu što se u Mi­nis­tar­stvu go­vo­ri, za tak­vo po­na­ša­nje ovaj put od­go­vo­ran je mi­nis­tar jer se oglu­šio na upo­zo­re­nja.

BORNA FILIĆ/PIXSELL

Mons. Ivan Mik­le­nić us­t­vr­dio je da HDZ ni­je mo­gao iz­nje­dri­ti “pre­dvod­ni­ke stvar­no čis­te proš­los­ti”

Klub zas­tup­ni­ka SDP-a tvr­di da je Re­iner pre­ko­ra­čio svo­je ov­las­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.