Mik­le­nić ni­je go­vo­rio u ime Cr­k­ve

Po­za­di­na žes­to­kog ko­men­ta­ra, od­nos­no kri­ti­ke glav­nog ured­ni­ka Gla­sa Kon­ci­la pro­tiv pred­sjed­ni­ka HDZ-a To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Mons. Mik­le­nić u vi­še je na­vra­ta za­go­va­rao tzv. tre­ći put u hr­vat­skoj po­li­ti­ci, koji mo­žda sa­da vi­di u dje­lo­va­nju Mos­ta Dar­ko Pavičić Žes­to­ka kri­ti­ka glav­nog ured­ni­ka Gla­sa Kon­ci­la mons. Iva­na Mik­le­ni­ća u po­s­ljed­njem bro­ju to­ga ka­to­lič­kog tjed­ni­ka, iz ko­je pro­iz­la­zi da je Cr­k­va okre­nu­la le­đa pred­sjed­ni­ku HDZ-a To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku, ni­je stav cr­k­ve­nog vr­ha i bi­sku­pa, ne­go osob­ni stav glav­nog ured­ni­ka Gla­sa Kon­ci­la, ka­žu na­ši cr­k­ve­ni izvo­ri.

Ni­je glas­no­go­vor­nik kar­di­na­la

Pre­ma jed­ni­ma, glav­ni ured­nik Gla­sa Kon­ci­la pos­tu­pio je pri­lič­no ne­raz­bo­ri­to ušav­ši u tu ana­li­zu s tvrd­nja­ma da HDZ ni­je mo­gao iz­nje­dri­ti “pre­dvod­ni­ke stvar­no čis­te proš­los­ti” i da je nje­go­vo ne­de­mo­krat­ski iz­a­bra­no vod­stvo za­pra­vo ima­lo za­da­ću na­šte­ti­ti Hr­vat­skoj, tvr­de­ći da iza sve­ga sto­ji “ne­vid­lji­va ru­ka”, ko­ja Hr­vat­skoj one­mo­gu­ću­je slo­bo­du, de­mo­kra­ci­ju, prav­nu dr­ža­vu, a ti­me i bo­lji­tak. – Cr­k­va ne go­vo­ri ta­ko u ovak­vim kri­za­ma. Cr­k­va go­vo­ri upra­vo ona­ko kao što su rek­li bi­sku­pi na svom iz­van­red­nom za­sje­da­nju, a to je da su za­bri­nu­ti zbog te­ško­ća de­mo­krat­skog funk­ci­oni­ra­nja vlas­ti, ne­dos­tat­ka od­go­vor­nos­ti i ne­bri­ge za te­melj­ne vri­jed­nos­ti te pos­to­je­ćih po­dje­la zbog se­bič­nih po­li­tič­kih in­te­re­sa – ka­žu nam u Cr­k­vi, objaš­nja­va­ju­ći ka­ko ni­je spor­no tre­ba li pred­sjed­nik HDZ-a na­pus­ti­ti Vla­du ili ne, ne­go na­čin na koji se to iz Cr­k­ve pla­si­ra jav­nos­ti. U cr­k­ve­nim ku­lo­ari­ma mo­gli smo ču­ti da je glav­ni ured­nik Gla­sa Kon­ci­la kri­ti­zi­rao i za­gre­bač­kog nad­bi­sku­pa kar­di­na­la Jo­si­pa Bo­za­ni­ća, na­kon što je pri­mio u Nad­bi­skup­skom dvo­ru pred­sjed­ni­ka HDZ-a Ka­ra­mar­ka na­kon izbora, što go­vo­ri o to­me da Mik­le­nić u svo­jim ko­men­ta­ri­ma ima stvar­nu auto­no­mi­ju i da on, prem­da mu je iz­da­vač Nad­bi- skup­ski du­hov­ni stol u Za­gre­bu, ni­je nuž­no glas­no­go­vor­nik kar­di­na­la Bo­za­ni­ća.

Iz­bo­ri ni­su za op­će do­bro

Za­tim, mons. Mik­le­nić u vi­še je na­vra­ta za­go­va­rao tzv. tre­ći put u hr­vat­skoj po­li­ti­ci, koji mo­žda sa­da vi­di u po­li­tič­kom dje­lo­va­nju Mos­ta, po­dr­žav­ši ga u svo­me ko­men­ta­ru. Što ne­iz­rav­no zna­či i po­dr­šku pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću. S dru­ge stra­ne, u Cr­k­vi su oko jed­no­ga je­dins­tve­ni, a to je sa­blaž­nja­va­ju­ća pri­jet­nja da bi se ras­pi­si­va­njem izbora mo­gla otvo­ri­ti vra­ta po­nov­nom do­la­sku SDP-a na vlast. U to­me su i glav­ni ured­nik Gla­sa Kon­ci­la i os­ta­li u vr­hu Cr­k­ve je­dins­tve­ni, jer u SDP-u i nje­go­vu pred­sjed­ni­ku Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću vi­de ne­is­to­miš­lje­ni­ke. – Sva­kom objek­tiv­nom pro­ma­tra­ču jas­no je da iz­van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri te­ško mogu bi­ti u služ­bi op­će­ga do­bra Hrvatske, ko­joj je po­treb­na unu­traš­nja sta­bil­nost, struč­no, umješ­no i mar­lji­vo uprav­lja­nje, a na vi­di­ku ne­ma po­li­tič­ke sna­ge ko­ja bi to mo­gla za­jam­či­ti bo­lje od sa­daš­nje gar­ni­tu­re, ali bez onih koji ra­de za svo­je in­te­re­se – iz­nio je Mik­le­nić svoj stav.

Cr­k­va go­vo­ri o za­bri­nu­tos­ti zbog te­ško­ća de­mo­krat­skog funk­ci­oni­ra­nja vlas­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.