Za pla­ću od 17. 000 pr­vo tre­ba očis­ti­ti to­nu li­ga­nja

Do­la­ze iz ško­le, a ne ras­poz­na­ju ri­bu, ne zna­ju što je avo­ka­do...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­čet­nič­ka pla­ća od 2800 ku­na ni­je pri­mam­lji­va, a za sa­mo ti­su­ću ku­na vi­šu mla­dom ku­ha­ru tre­ba­ju dvi­je-tri go­di­ne is­kus­tva Na bur­zi je 3000 ku­ha­ra, a mi za ho­te­le ni­smo us­pje­li do­bi­ti ni­jed­nog, za­va­pio je ne­dav­no naš naj­moć­ni­ji po­du­zet­nik Ivi­ca Todorić. U stvar­nos­ti je još i go­re. Na Za­vo­du za za­poš­lja­va­nje ku­ha­ra je, pre­ma po­da­ci­ma s kra­ja trav­nja, čak 4507. Ali, is­to­vre­me­no, i go­to­vo 900 ma­nje ne­go la­ni u is­to vri­je­me. Što se do­ga­đa u na­iz­gled sve cje­nje­ni­joj bran­ši, ka­ko je mo­gu­će da ku­ha­ra is­to­vre­me­no ima i vi­ška i manj­ka? Na na­pla­tu, či­ni se, do­la­ze go­di­ne ne­bri­ge. Ia­ko bi se rek­lo da je za sve ‘kriv’ ula­zak u EU, kad su se za mno­ge ku­ha­re ši­rom otvo­ri­la iz­laz­na vra­ta, pro­blem je i slo­je­vi­ti­ji i sta­ri­ji od 2013. – Ma­njak jest kul­mi­ni­rao od­lje­vom u EU. Od­la­ze mla­di ku­ha­ri, ali naj­češ­će oni s če­ti­ri-pet godina is­kus­tva, koji na kon­ti­nen­tu za­ra­de 4000-5000 ku­na, a va­ni ra­ču­na­ju s dvos­tru­ko ve­ćom pla­ćom. Mo­žda to­li­ko mogu za­ra­di­ti i kod nas na mo­ru, ali ni­je is­to ima­ti po­sao pet- šest mje­se­ci i ci­je­lu go­di­nu – go­vo­ri Da­mir Cr­le­ni, pred­sjed­nik Ku­har­skog sa­ve­za, koji sma­tra da bi dio pro­ble­ma bio ri­je­šen da je sezona na Ja­dra­nu du­lja. Taj is­ti Ja­dran u se­zo­ni dos­lov­ce va­pi za ku­ha­ri­ma, a To­mis­lav Nik­šić, koji je upoz­nao obje stra­ne ku­har­skog za­na­ta, i kao chef i kao pos­lo­da­vac, is­ti­če da naš tu­ri­zam u pro­sje­ku po­či­va na 40% stal­no za­pos­le­nih ku­ha­ra, 30% stal­nih se­zo­na­ca i još to­li­ko ku­ha­ra ko­je ho­te­li tra­že sva­ke se­zo­ne iz­no­va.

Puno zno­ja i pre­ko­vre­me­nih

– Do pri­je dvi­je-tri go­di­ne ni­je bio pro­blem se­zon­ce na­ći u Sla­vo­ni­ji. I sa­da po­se­že­mo u tu re­gi­ju, ali osje­ća se ma­njak, vi­di se da se lju­di is­e­lja­va­ju... – ka­že Nik­šić, ko­je­ga ne ču­di pa­ra­doks broj­ki. – Po­čet­nič­ka pla­ća od 2800 ku­na s jed­ne stra­ne ni­je na­ro­či­to pri­mam­lji­va, a s dru­ge iz ško­la ne­ri­jet­ko iz­la­ze mla­di ku­ha­ri koji ne zna­ju ni što je, re­ci­mo, avo­ka­do, a ka­mo­li da ras­poz­na­ju vr­ste ri­be. Za idu­ću ste­pe­ni­cu i pla­ću od tri do tri i pol ti­su­će ku­na tre­ba­ju, pak, dvi­je-tri go­di­ne is­kus­tva, a on­da još ne­ko vri­je­me da se pos­ta­ne sa­mos­tal­ni ku­har i mje­seč­no za­ra­đu­je od pet do se­dam ti­su­ća ku­na. Pos­ta­ti do­bar, do­bro pla­ćen ku­har pro­ces je s puno ra­da i zno­ja, bez kla­sič­nog rad­nog vre­me­na, za što ne­ki una­toč svje­dodž­bi ni­su spremni – za­klju­ču­je Nik­šić, koji vo­di Odjel hra­ne i pi­ća u opa­tij­skim Li­bur­nia Re­mi­sens Ho­te­li­ma. Po­vrh sve­ga, ni­je taj­na, u ugos­ti­telj­skim ško­la­ma za­vr­še i dje­ca ko­ja se ni­su us­pje­la drug­dje upi­sa­ti pa je mo­ti­va­ci­ja upit­na od star­ta. Pro­blem je i obra­zo­va­nje sa sa­mo jed­nim da­nom prak­se tjed­no, što je ma­lo da bi se stek­le vje­šti­ne i da bi za­is­kri­la pr­va strast pre­ma bu­du­ćem za­ni­ma­nju. Na (de)mo­ti­va­ci­ju utje­ču i te­le­vi­zij­ski ku­li­nar­ske emi­si­je ko­je do­du­še po­pu­la­ri­zi­ra­ju ku­har­sko za­ni­ma­nje, ali ne­ki­ma za­ma­gle pra­vu sli­ku pa mis­le ka­ko bi­ti ku­har zna­či sla­vu vr­hun­ske kre­aci­je, bi­ra­ne na­mir­ni­ce i od­lič­na pla­ća. – Da, dje­ca mis­le da je sve kao na te­le­vi­zi­ji, a kad shva­te da je to fi­zič­ki na­po­ran po­sao, da se pe­re su­đe, bje­že... Is­ti­na je da kod nas ku­har mo­že ima­ti pla­ću i od 17.000 ku­na, ali do to­ga pr­vo tre­ba oprati kamion suđa i očis­ti­ti to­nu li­ga­nja – os­li­ka­va Bran­ko Ognjenović, chef i os­ni­vač­kog ku­li­nar­skog stu­di­ja ‘Majstor ku­har’.

Stal­ni po­zi­vi s oba­le

– Ne­ma da­na da me net­ko s oba­le ne zo­ve i ne pi­ta znam li do­brog ku­ha­ra. Na pa­pi­ru je puno ne­za­pos­le­nih, ali u stvar­nos­ti su ne­ki na bur­zi i ra­de na cr­no, ne­ki su pro­ma­ši­li za­ni­ma­nje i uop­će ne tra­že po­sao ku­ha­ra, ne­ki i sa­mi na mo­ru ima­ju apart­ma­ne i iz­vor pri­ho­da itd. Dje­ci, pak, što iz­la­ze iz ško­la i ne­ma se što za­mje­ra­ti. Dok po­la ško­lo­va­nja ne pro­vo­de u prak­si, ne mogu ni bi­ti spremni za po­sao. Da ne go­vo­rim da smo mi ne­ka­da u ško­li do­bi­li pra­vi te­le­ći but sa­mo da ga na­uči­mo re­za­ti, a sad, ko­li­ko ču­jem, kad ra­de pa­la­čin­ke, od ku­će do­no­se ja­ja... – ka­že Ognjenović. Ho­te­li­jer­ska udru­ga, či­ji čla­no­vi za­pos­le oko 15.000 se­zo­na­ca, is­ti­če da osim ku­ha­ra te­ško na­la­ze i ko­no­ba­re. Da­nas na tu te­mu otva­ra­ju raz­go­vo­re s mi­nis­trom tu­riz­ma i mi­nis­tri­com ra­da.

Ku­li­nar­ske emi­si­je di­žu po­pu­lar­nost za­ni­ma­nju, ali mla­di po­mis­le da je bi­ti ku­har sla­va i no­vac Ognjenović: Ne­kad smo uči­li re­za­ti na te­le­ćem bu­tu, a sad dje­ca ja­ja za pa­la­čin­ke no­se od ku­će

Puno je ne­za­pos­le­nih, ali ne­ki su na bur­zi a ra­de na cr­no, ka­že Ognjenović

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.