Čak po­lo­vi­ca vi­so­kih uči­li­šta do­bi­la uvjet­na miš­lje­nja dr­žav­ne re­vi­zi­je za 2014.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić

Za is­to­vr­s­ne pos­lo­ve ne­ka vi­so­ka uči­li­šta za­klju­ču­ju ugo­vo­re o dje­lu, a dru­ga ugo­vo­re o autor­skom dje­lu

Dr­žav­ni ured za re­vi­zi­ju upu­tio je u sa­bor­sku pro­ce­du­ru iz­vješ­će o obav­lje­noj fi­nan­cij­skoj re­vi­zi­ji vi­so­kih uči­li­šta za 2014. go­di­nu pre­ma ko­jem je od ukup­no 68 vi­so­kih uči­li­šta čak po­lo­vi­ca njih do­bi­la uvjet­na miš­lje­nja. Re­vi­zi­jom je obu­hva­će­no se­dam sve­uči­li­šta, 55 fa­kul­te­ta i aka­de­mi­ja te šest ve­le­uči­li­šta, a uvjet­na miš­lje­nja, me­đu os­ta­lim, do­bi­la su sve­uči­li­šta u Za­gre­bu, Du­brov­ni­ku, Ri­je­ci, Za­dru, Spli­tu, kao i broj­ni fa­kul­te­ti di­ljem Hrvatske. Re­vi­zi­ja je ut­vr­di­la da vi­so­ka uči­li­šta za ko­ja su iz­ra­že­na uvjet­na miš­lje­nja ni­su u do­volj­noj mje­ri us­pos­ta­vi­la unu­tar­nje kon­tro­le ko­ji­ma bi se osi­gu­ra­lo za­ko­ni­to i na­mjen­sko ko­ri­šte­nje sred­sta­va, što je utje­ca­lo i na po­ja­vu ne­pra- vil­nos­ti u po­dru­čju pla­ni­ra­nja, ra­ču­no­vod­stve­nog pos­lo­va­nja, pri­ho­da, ra­sho­da, imo­vi­ne te jav­ne na­ba­ve. Osim to­ga, dr­žav­nom je re­vi­zi­jom ut­vr­đe­no da vi­so­ka uči­li­šta u po­je­di­nim po­dru­čji­ma pos­lo­va­nja raz­li­či­to pos­tu­pa­ju, što upu­ću­je na ne­do­volj­nu nor­ma- tiv­nu ure­đe­nost. Vi­šak pri­ho­da i pri­mi­ta­ka is­ka­za­lo je 38 vi­so­kih uči­li­šta u ukup­nom iz­no­su 70,879.142 ku­ne, ma­njak pri­ho­da 28 vi­so­kih uči­li­šta u ukup­nom iz­no­su 49,489.613 ku­na, a dva su vi­so­ka uči­li­šta ukup­ne ra­sho­de is­ka­za­la u vi­si­ni svo­jih ukup­nih pri­ho­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.