Pakt SDP-ovih od­met­ni­ka koji že­le spo­ji­ti Za­greb i Split

Baldasar ti­me vi­še do­bi­va jer mu tre­ba “po­li­tič­ki sof­tver” i jer ne­ma po­ten­ci­ja­le kao Ban­dić zad­njih 15 godina, ka­že Pu­hov­ski

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­na­ta Ra­šo­vić

U skla­pa­nju sa­ve­za s Ban­di­ćem Bal­da­sa­ra ni­je spri­je­či­lo što će mno­gi su­gra­đa­ni kroz Ban­di­ćev lik vi­dje­ti utje­caj Z. Ma­mi­ća re­na­ta.ra­so­vic@ve­cer­nji.net S ob­zi­rom na po­li­tič­ki ra­šo­mon koji po­s­ljed­njih tje­da­na tre­se Hr­vat­sku, u jav­nos­ti je po­pri­lič­no “is­pod ra­da­ra” proš­la vi­jest ot­pri­je ne­ko­li­ko da­na o po­li­tič­kom sa­ve­zu za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća i split­skog Ive Bal­da­sa­ra, s ci­ljem za­jed­nič­kog iz­la­ska na lo­kal­ne iz­bo­re. Druš­tve­ni kro­ni­ča­ri ka­žu da tak­vo što ni­je neo­če­ki­va­no: pakt dvo­ji­ce po­pu­lis­ta, SDP-ovih od­met­ni­ka na če­lu naj­ve­ćih hr­vat­skih gra­do­va koji se po­zi­va­ju na so­ci­jal­de­mo­kra­ci­ju i pri­tom obo­ji­ca ko­ke­ti­ra­ju s des­ni­com da­le­ko je od ne­pri­rod­nog. A in­te­re­sa je, pak, s obje stra­ne na­pre­tek. Mi­lan Ban­dić već go­di­na­ma žu­di za iz­la­skom na na­ci­onal­nu sce­nu, o os­tva­re­nju sna o “gra­do­na­čel­ni­ku Hrvatske”, dok nje­gov po­li­tič­ki part­ner Ivo Baldasar hit­no tra­ži plat­for­mu za pre­živ­lja­va­nje, nuž­nu na­kon što mu je do­ju­če­raš­nja sre­diš­nji­ca za­uvi­jek okre­nu­la le­đa.

Sa­vez pro­tiv Mi­la­no­vi­ća

Pri­tom, u skla­pa­nju sa­ve­za s Ban­di­ćem, ko­jeg sil­no ide­ali­zi­ra, Bal­da­sa­ra ni­je spri­je­či­lo što će mno­gi nje­go­vi su­gra­đa­ni kroz Ban­di­ćev lik vi­dje­ti utje­caj Zdrav­ka Ma­mi­ća. I split­ski SDP-ov­ci biv­šem su ko­le­gi Ivi Bal­da­sa­ru “za­že­lje­li sre­ću u no­voj po­li­tič­koj ka­ri­je­ri s no­vim pri­ja­te­lji­ma, uvje­re­ni da će gra­đa­ni Spli­ta zna­ti ci­je­ni­ti sve do­bro ko­je je gra­do­na­čel­ni- kov no­vi prijatelj Zdrav­ko Ma­mić do­sad uči­nio za Split”. Baldasar je svo­jim kri­ti­ča­ri­ma po­ru­čio da “gos­po­di­na Ma­mi­ća ni­kad u ži­vo­tu ni­je sreo”, no je li ti­me ra­zu­vje­rio svo­je po­ten­ci­jal­ne bi­ra­če? – Sa­mo fa­li jed­no “B” pa da bu­du Bad Blue Boys – ko­men­ti­ra sa­vez Ban­di­ća i Bal­da­sa­ra po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski, me­đu­tim, do­da­je ka­ko “ne vje­ru­je da se sve u Spli­tu mo­že sves­ti na pri­mi­tiv­ni haj­du­kov­ski, a u Za­gre­bu na pri­mi­tiv­ni di­na­mov­ski po­ten­ci­jal”. – Ko­lin­di Gra­bar- Ki­ta­ro­vić u Spli­tu ni­je puno sme­ta­lo što je u do­brim od­no­si­ma sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem. Mis­lim da je ri­ječ o lo­gič­nom sa­ve­zu, lo­gič­ni­jem od ne­kih dru­gih sa­vez­ni­šta­va u ko­ja je Ban­dić ušao zad­njih tje­da­na. Ti­me se pos­ti­žu tri učin­ka: in­zis­ti­ra se na ugled­nim lo­kal­nim duž­nos­ni­ci­ma, ide se pro­tiv HDZ-a i SDP-a, što da­nas do­bro

ŽAR­KO BAŠIĆ/ PIXSELL

“Gra­do­na­čel­nik Hrvatske” Mi­lan Ban­dić go­di­na­ma žu­di za iz­la­skom na na­ci­onal­nu sce­nu, a to sa­da že­li uz po­moć Ive Bal­da­sa­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.