Pr­ve kap­su­le ka­na­bi­no­ida sti­gle su u Imu­no­lo­ški

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Imu­no­lo­ški za­vod za­pri­mio je pr­vu se­ri­ju kap­su­li­ra­nog ek­s­trak­ta ka­na­bi­sa uve­ze­nog iz Ka­na­de koji bi se vr­lo br­zo tre­bao na­ći u hr­vat­skim lje­kar­na­ma, doz­na­je se u po­ne­dje­ljak iz Hrvatske lje­kar­nič­ke ko­mo­re. Ovo­ga tjed­na bit će objav­lje­ne i kli­nič­ke smjer­ni­ce ko­je je iz­ra­di­lo Po­vje­rens­tvo za ana­li­zu i pre­po­ru­ke pri­mje­ne in­dij­ske ko­nop­lje. Že­la­ti­noz­ne kap­su­le ulja ka­na­bi­sa iz­da­vat će se is­klju­či­vo na li­ječ­nič­ki re­cept, a dos­tup­ne su u dvi­je do­ze. Ja­ča do­za sa­dr­ži 5 mg THC-a i 5 mg CBD-a po kap­su­li, a sla­bi­ja 2,5 mg THC-a i 2,5 mg CBD-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.