Su­ci Us­tav­nog su­da za čel­ni­ka iz­a­bra­li Mi­ros­la­va Še­pa­ro­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Su­ci Us­tav­nog su­da iz­a­bra­li su u po­ne­dje­ljak Mi­ros­la­va Še­pa­ro­vi­ća za pred­sjed­ni­ka tog su­da, dok je za za­mje­ni­cu pred­sjed­ni­ka iz­a­bra­na Snje­ža­na Ba­gić. Ta­ko­đer su, ka­ko je pri­op­će­no, ime­no­va­ni su­ci Us­tav­nog su­da u vi­je­ća za od­lu­či­va­nje o us­tav­nim tuž­ba­ma, vi­je­ća za rje­ša­va­nje pret­pos­tav­ki za od­lu­či­va­nje o us­tav­nim tuž­ba­ma, vi­je­ća za od­lu­či­va­nje o žal­ba­ma pro­tiv od­lu­ka o raz­rje­še­nju su­da­ca i od­lu­ka o ste­gov­noj od­go­vor­nos­ti su­da­ca te vi­je­ća za iz­bor­ne spo­ro­ve. De­set no­vo­iza­bra­nih su­da­ca Us­tav­nog su­da 7. lip­nja po­lo­ži­lo je pri­se­gu pred pred­sjed­ni­com Re­pu­bli­ke Hrvatske Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić či­me taj sud nas­tav­lja dje­lo­va­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.