Ka­ko od­vjet­ni­ci go­di­nu i pol ku­pu­ju vri­je­me u afe­ri Ka­ba

Ovaj put raz­log od­go­de je iz­mje­na na bra­ni­telj­skoj klu­pi jer je Raj­ko Mli­na­rić, od­vjet­nik Jo­si­pa Ko­va­ča, pos­tao us­tav­ni su­dac

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Go­di­nu i pol od po­di­za­nja op­tuž­ni­ce u afe­ri Ka­ba, ko­jom se Ma­ri­ju Šo­lu, nje­zi­na tri si­na te još pet oso­ba i tri tvrt­ke te­re­ti za iz­vla­če­nje nov­ca iz Ka­be, su­đe­nje još ni­je po­če­lo, a te­ško da će i po­če­ti pri­je je­se­ni. Na­ime, na­kon što je op­tuž­ni­ca dva pu­ta po žal­ba­ma obra­ne ko­ji­ma se na op­tuž­nom vi­je­ću tra­ži­lo iz­dva­ja­nje 40-ak is­ka­za svje­do­ka kao ne­za­ko­ni­tih do­ka­za, bi­la na Vr­hov­nom su­du, koji im je žal­be od­bio, ju­čer je od­go­đe­no i pri­prem­no ro­či­šte na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du.

Za­mje­na bra­ni­te­lja

Ovaj put raz­log je iz­mje­na na bra­ni­telj­skoj klu­pi jer je Raj­ko Mli­na­rić, od­vjet­nik Jo­si­pa Ko­va­ča, pos­tao us­tav­ni su­dac. S ob­zi­rom na to, Mli­na­rić vi­še ne mo­že bra­ni­ti Ko­va­ča, a no­vom od­vjet­ni­ku tre­ba vre­me­na da se upoz­na s ti­su­ća­ma i ti­su­ća­ma stra­ni­ca spi­sa. No­vo pri­prem­no ro­či­šte za­ka­za­no je za ru­jan, za ka­da je pre­dvi­đe­no da stran­ke pred­lo­že do­ka­ze koji će se iz­vo­di­ti, a na­kon što sud ka­že što od pred­lo­že­nih do­ka­za pri­hva­ća, a što ne, tre­bao bi se zna­ti i da­tum po­čet­ka su­đe­nja. No i ta­da mo­že bi­ti ne­kih “iz­ne­na­đe­nja”, jer je mo­gu­će da net­ko od okriv­lje­ni­ka priz­na kriv­nju te se od­lu­či na­go­di­ti s USKOK-om, što bi zna­či­lo da bi se pos­tu­pak u od­no­su na tu oso­bu raz­dvo­jio. Na­da­lje, nes­luž­be­no se mo­že ču­ti da će obra­ne i da­lje in­zis­ti­ra­ti na svom sta­vu da su is­ka­zi nji­ma spor­nih svje­do­ka, uglav­nom ban­ka­ra, ne­za­ko­ni­ti te da kao tak­vi ne bi tre­ba­li bi­ti u spi­su. A to zna­či da bi mo­gli i po­no­vi­ti zah­tjev za nji­ho­vo iz­dva­ja­nje. Iz­dva­ja­nje is­ka­za ili vje­štač­kih na­la­za te snim­ki taj­no snim­lje­nih raz­go­vo­ra nas­ta­lih na te­me­lju va­lja­nih na­lo­ga su­da­ca is­tra­ge kao ne­za­ko­ni­tih do­ka­za ne­što je što se u zadnje vri­je­me tra­ži u svim me­dij­ski ra­zvi­ka­nim pred­me­ti­ma.

Sud ni­je ve­zan ro­ko­vi­ma

Obra­ne učes­ta­lo tra­že da se iz spi­sa kao ne­za­ko­ni­ti iz­dvo­je is­ka­zi svje­do­ka koji su u USKOK-u is­pi­ta­ni bez na­zoč­nos­ti od­vjet­ni­ka, što je de­fi­ni­ra­no Za­ko­nom o kaz­ne­nom pos­tup­ku. Op­tuž­na vi­je­ća tak­ve zah­tje­ve uglav­nom od­bi­ja­ju, a ka­ko obra­ne ima­ju pra­vo žal­be, spi­si se se­le na Vr­hov­ni sud. To tra­je mje­se­ci­ma pa se po pra­vo­sud­nim ku­lo­ari­ma mo­že ču­ti da se na ta­kav na­čin za­pra­vo ku­pu­je vri­je­me ka­ko bi se pro­lon­gi­rao po­če­tak su­đe­nja VIP op­tu­že­ni­ci­ma poput Mi­la­na Ban­di­ća, Bo­ži­da­ra Kal­me­te... Uza sve to, sud za raz­li­ku od tu­ži­telj­stva ni­je ve­zan vre­men­skim ro­ko­vi­ma pa od po­di­za­nja op­tuž­ni­ce do od­lu­ke o nje­zi­noj pra­vo­moć­nos­ti, prak­sa po­ka­zu­je, mo­že pro­ći i vi­še od go­di­ne da­na.

Za iz­vla­če­nje nov­ca iz Ka­be op­tu­že­na je Ma­ri­ja Šo­la, a na op­tu­že­nič­koj klu­pi u druš­tvu je sa si­no­vi­ma i još pet oso­ba

Raj­ko Mli­na­rić bio je od­vjet­nik op­tu­že­nog Jo­si­pa Ko­va­ča, no ne mo­že ga vi­še zas­tu­pa­ti jer je pos­tao us­tav­ni su­dac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.