Iz­lož­ba 11 pro­je­ka­ta za tri go­di­ne man­da­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jp)

Ri­ječ je o ob­no­vi tvr­đa­va sv. Mi­ho­vi­la i Ba­ro­ne, grad­skoj pla­ži Banj, kri­ža­nju Bo­san­ske i Ul. S. Ra­di­ća, ob­no­vi dvo­ra­ne Bal­de­kin... Iz­lož­bom 11 “ve­li­kih pro­je­ka­ta” gra­do­na­čel­nik Ši­be­ni­ka Željko Bu­rić pred­sta­vio je tri go­di­ne man­da­ta ak­tu­al­ne grad­ske vlas­ti. Ri­ječ je o stu­di­ji ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti i ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, tvr­đa­vi sv. Mi­ho­vil, tvr­đa­vi Ba­ro­ne, grad­skoj pla­ži Banj, kri­ža­nju Bo­san­ske/S. Ra­di­ća, ob­no­vi dvo­ra­ne Bal­de­kin, ure­đe­nju Tr­ga Dra­že­na Pe­tro­vi­ća, Ur­ba­nom in­ku­ba­to­ru, dje­čjem vr­ti­ću Smi­lje, po­moć­nom sta­di­onu na Šu­bi­ćev­cu, ro­to­ru u Za­to­nu. – Na pla­ka­ti­ma smo iz­lo­ži­li sa­mo fi­nan­cij­ski „te­že“pro­jek­te Gra­da. Po­seb­no tre­ba spo­me­nu­ti inves­ti­ci­ju od 11 mi­li­ju­na eu­ra u iz­grad­nju ko­lek­to­ra za is­toč­ni dio gra­da, za­tim grad­nju pro­izvod­nih po­go­na u Gos­po­dar­skoj zo­ni Po­di. Tu je i cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Bi­ka­rac. Ne­ma grad­ske če­t­vr­ti ni mjes­nog od­bo­ra u koji ni­smo „uš­li“– re­kao je gra­do­na­čel­nik Bu­rić.

NI­KO­LA ČUTUK/PIXSELL

Gra­do­na­čel­nik Željko Bu­rić Na pla­ka­ti­ma smo iz­lo­ži­li sa­mo fi­nan­cij­ski “te­že” pro­jek­te Gra­da Ši­be­ni­ka do­žu­pan pri­li­kom uru­če­nja ugo­vo­ra Hr­vat­skom res­ta­ura­tor­skom za­vo­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.