Ma­nu Chao zvijezda ovo­go­diš­njeg Špan­cir­fes­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Ma­nu Chao, je­dan od naj­u­tje­caj­ni­jih svjet­skih glaz­be­ni­ka, bit će glav­na zvijezda Špan­cir­fes­ta koji će se od 19. do 28. ko­lo­vo­za odvi­ja­ti u Va­ra­ždi­nu. Kon­cert se odr­ža­va na po­zor­ni­ci u Sta­rom gra­du 23. ko­lo­vo­za, a pr­ve ulaz­ni­ce u prodaju kre­ću usko­ro.

Na te­me­lju ocje­na uče­ni­ci mogu ima­ti mak­si­mal­no 80 bo­do­va. Tko se ne us­pi­je upi­sa­ti u ljet­nom ro­ku, dru­gu šan­su imat će po­čet­kom ruj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.