Spri­je­čen još ve­ći po­kolj: Na gay pa­ra­du s ar­se­na­lom oružja

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ame­rič­ka po­li­ci­ja i FBI us­pje­li su spri­je­či­ti no­vi kr­va­vi te­ro­ris­tič­ki na­pad koji bi za­si­gur­no od­nio mno­go vi­še ži­vo­ta ne­go te­ro­ris­tič­ki na­pad u Or­lan­du s ob­zi­rom na ko­li­či­nu na­oru­ža­nja i eks­plo­zi­va koji su na­đe­ni kod osum­nji­če­ni­ka. Mu­ška­rac koji je pre­vo­zio ar­se­nal oružja i eks­plo­zi­va uhi­ćen je u oko­li­ci Los An­ge­le­sa ne­ko­li­ko sa­ti pri­je gay pri­dea i na­kon po­ko­lja u gay klu­bu u Or­lan­du. Osum­nji­če­nik je re­dar­stve­nim sna­ga­ma re­kao da je do­šao u grad ka­ko bi su­dje­lo­vao u po­vor­ci po­no­sa, go­diš­njem okup­lja­nju ho­mo­sek­su­ala­ca na ko­je­mu se pri­je ne­go što je objav­lje­na in­for­ma­ci­ja o po­ko­lju u Or­lan­du, oče­ki­va­lo 400 ti­su­ća lju­di. Glas­no­go­vor­ni­ca FBI-ja po­t­vr­di­la je da je uhi­ćen mu­ška­rac u San­ta Mo­ni­ci i da se is­tra­žu­je ima li kak­va po­ve­za­nost iz­me­đu uhi­će­nog i zlo­čin­ca Oma­ra Ma­te­ena.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.