Boš­nja­ci ne idu u ško­lu zbog bo­san­skog je­zi­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Ve­ći­na boš­njač­ke dje­ce u Sre­bre­ni­ci u po­ne­dje­ljak ni­je doš­la na nas­ta­vu na­kon što su se nji­ho­vi ro­di­te­lji po­bu­ni­li pro­tiv od­lu­ke vlas­ti Re­pu­bli­ke Sr­p­ske da u knji­ži­ca­ma i po­t­vr­da­ma o za­vr­šet­ku ško­lo­va­nja pi­še boš­njač­ki je­zik umjes­to bo­san­skog, ka­ko se služ­be­no na­zi­va. Ško­le u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj do­bi­le su na­pu­tak Mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja i kul­tu­re tog en­ti­te­ta u BiH u ko­ji­ma pi­še da je u Us­ta­vu Re­pu­bli­ke Sr­p­ske je­zik ko­jim go­vo­re Boš­nja­ci ut­vr­đen kao je­zik boš­njač­kog na­ro­da, a ne kao bo­san­ski je­zik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.