Oruž­je slo­bod­no ko­la, a za hra­nu ca­rin­ske ba­ri­je­re

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (st)

Ba­ca­nje hra­ne jed­na­ko je kra­đi u puč­koj ku­hi­nji, kra­đi oni­ma koji su glad­ni, ka­zao je pa­pa Fra­njo ju­čer za po­sje­ta sje­di­štu Svjet­skog pre­hram­be­nog pro­gra­ma (WFP) u Ri­mu. Fra­njo je pr­vi pa­pa koji po­sje­ću­je sje­di­šte WFP-a. Re­kao je da mu je ve­li­ka že­lja is­ko­rje­nji­va­nje gla­di u ci­je­lom svi­je­tu. – Dok se hu­ma­ni­tar­na po­moć za­us­tav­lja ne­s­hvat­lji­vim ca­rin­skim ba­ri­je­ra­ma, oruž­je ne­ma te za­bra­ne. Ni­je važ­no odak­le do­la­zi, ono ko­la slo­bod­no svim stra­na­ma svi­je­ta – ka­zao je pa­pa Fra­njo do­dav­ši da je i glad “jed­na vr­sta oružja”.

Sve­ti Otac Glad i si­ro­maš­tvo ne smiju bi­ti pri­rod­ni, na to­me tre­ba ra­di­ti, ka­že Fra­njo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.