Sr­bi tes­ti­ra­ju su­pru­ge na po­li­gra­fu i obrat­no

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (bk)

Pri­vat­ni is­tra­ži­te­lji i de­tek­tiv­ske agen­ci­je u Sr­bi­ji pro­naš­li su nov, pri­lič­no uno­san iz­vor za­ra­de – po­li­graf­ska tes­ti­ra­nja. Na­ime, u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko godina sve je “po­pu­lar­ni­ja” upo­ra­ba po­li­gra­fa u ci­vil­ne svr­he, a naj­češ­će ga ko­ris­te lju­bo­mor­ni mu­že­vi koji pro­vje­ra­va­ju svo­je su­pru­ge je­su li im bi­le vjer­ne. Na dru­gom mjes­tu po učes­ta­los­ti ko­ri­šte­nja ovih us­lu­ga pri­vat­ne su tvrt­ke ko­je tes­ti­ra­ju svo­je sa­daš­nje ili bu­du­će za­pos­le­ni­ke. Tes­ti­ra­ju ih na pi­ta­nji­ma poput onog ko­ris­te li dro­ge, no i na pi­ta­nji­ma ra­de li po­taj­no za kon­ku­ren­ci­ju, oda­ju li pos­lov­ne taj­ne... Ve­li­ki seg­ment za­ra­de de­tek­tiv­skim agen­ci­ja­ma do­no­si i tes­ti­ra­nje ve­za­no za kuć­ne kra­đe, a na “de­tek­tor la­ži” u tom slu­ča­ju ne od­la­ze i kuć­ni pri­ja­te­lji, po­sje­ti­te­lji i gos­ti, dje­ca za ko­je ro­di­te­lji sum­nja­ju da su pro­da­la obi­telj­sko bla­go ka­ko bi na­ba­vi­li dro­gu... Po­li­gra­fis­ti koji pro­vo­de tes­ti­ra­nja u pri­vat­nim de­tek­tiv­skim agen­ci­ja­ma naj­češ­će su biv­ši po­li­caj­ci koji su dr­žav­ni po­sao za­mi­je­ni­li znat­no unos­ni­jim an­ga­žma­nom.

Naj­češ­ći su kli­jen­ti lju­bo­mor­ni mu­že­vi koji tes­ti­ra­ju su­pru­ge je­su li im bi­le vjer­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.