Nje­mač­ka će po­ni­šta­va­ti pri­sil­ne bra­ko­ve imi­gra­na­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Na­kon što je ot­kri­ve­no da je naj­ma­nje ne­ko­li­ko sto­ti­na ma­lo­ljet­nih dje­voj­či­ca ko­je su u Nje­mač­ku sti­gle kao iz­bje­gli­ce bi­lo pri­si­lje­no na brak sa sta­ri­jim mu­škar­ci­ma, Nje­mač­ka raz­ma­tra pro­mje­nu za­kon­ske re­gu­la­ti­ve ka­ko bi ti bra­ko­vi bi­li po­ni­šte­ni. – Za­sad u Nje­mač­koj ne pos­to­je jas­ni prav­ni te­me­lji da ono što u Nje­mač­koj sma­tra­mo ne­dos­toj­nim za­bra­ni­mo – us­t­vr­dio je mi­nis­tar pra­vo­su­đa Sje­ver­ne Raj­ne-Ves­t­fa­li­je na­kon sas­tan­ka sa svo­jim ko­le­ga­ma na ko­je­mu se ras­prav­lja­lo o ovo­me pro­ble­mu. Ini­ci­ja­ti­va o pro­mje­ni za­ko­na te­me­lji se na nje­mač­kom za­ko­nu po ko­je­mu je stu­pa­nje u brak mla­đih od 16 godina pot­pu­no zabranjeno. (bk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.