Či­ta­njem Kur’ana Er­doğan Aja So­fi­ju pre­tva­ra u dža­mi­ju

Naj­žeš­će je re­agi­ra­la Grč­ka či­je je mi­nis­tar­stvo vanjskih pos­lo­va obja­vi­lo da je Er­doğan vra­tio Tur­sku sto godina una­trag

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ia­ko je već u ne­ko­li­ko na­vra­ta naj­av­lji­vao ka­ko će cr­k­vu Aja So­fi­ja u Is­tan­bu­lu po­no­vo pre­tvo­ri­ti u dža­mi­ju, što je re­do­vi­to na­ila­zi­lo na ot­por ve­ći­ne Tu­ra­ka, a po­seb­no pred­stav­ni­ka se­ku­lar­ne Tur­ske, tur­ski pred­sjed­nik Er­doğan do­sad se pov­la­čio, no ove je go­di­ne u mje­se­cu ra­ma­za­na oči­to od­lu­čio kre­nu­ti s pro­ved­bom svog pla­na. Od po­čet­ka lip­nja, na­ime, u Aja So­fi­ji, svjet­skom spo­me­ni­ku kul­tu­re koji je pod za­šti­tom UNESCO-a te od 1934. go­di­ne mu­zej, mus­li­ma­ni či­ta­ju Kur’an, a sve pre­no­si dr­žav­na te­le­vi­zi­ja. Ova­kav po­tez, ko­jim se na ma­la vra­ta po­ku­ša­va mu­zej po­nov­no pre­tvo­ri­ti u dža­mi­ju, na­išao je na oš­tre kri­ti­ke lo­kal- nog sta­nov­niš­tva ko­je je pre­tež­no ori­jen­ti­ra­no na tu­ri­zam i svjes­no ko­li­ko im nov­ca go­diš­nje do­no­se mi­li­ju­ni po­sje­ti­te­lja koji obi­la­ze ve­li­čans­tve­no zda­nje, ali i Grč­ke, či­je je mi­nis­tar­stvo vanjskih pos­lo­va obja­vi­lo da je Er­doğan ovim po­te­zom vra­tio Tur­sku sto­lje­će una­trag. Is­to­vre­me­no tur­ski pred­sjed­nik ima pro­ble­ma i sa zas­tup­ni­ci­ma nje­mač­kog Bun­des­ta­ga gdje je dio njih, pre­dvo­đen par­la­men­tar­kom Se­vim Dağde­len, za­tra­žio da se Er­doğa­nu za­bra­ni ula­zak u Nje­mač­ku. Ona je, na­ime, jed­na od zas­tup­ni­ca Bun­des­ta­ga tur­skog po­dri­je­tla za ko­je je Er­doğan za­tra­žio da im se su­di za iz­da­ju zbog od­lu­ke nje­mač­kog par­la­men­ta o tur­skom ge­no­ci­du nad Ar­men­ci­ma. Na­ci­ona­lis­tič­ke sna­ge u Tur­skoj čak su za­tra­ži­le da se jav­no obja­ve osob­ni po­da­ci o tim zas­tup­ni­ci­ma kao i o nji­ho­vim obi­te­lji­ma ko­je ži­ve u Tur­skoj. Iz Nje­mač­ke su od­mah sti­gle oš­tre kri­ti­ke i ini­ci­ja­ti­va da se oni­ma koji po­zi­va­ju na na­si­lje nad zas­tup­ni­ci­ma traj­no za­bra­ni ula­zak u Nje­mač­ku.

Er­doğan već go­di­na­ma naj­av­lju­je pre­tva­ra­nje Aja So­fi­je u dža­mi­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.