U Hr­vat­skoj se mo­že us­pje­ti ako si upo­ran i ako po­štu­ješ troj­stvo rok - ci­je­na - kva­li­te­ta

Biv­ši no­go­me­taš Vje­kos­lav Ko­va­čić već 30 godina vo­di tvrt­ku Ko­va sa 120 rad­ni­ka, a 50 pos­to pro­izvod­nje iz­vo­zi

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Za­va­ri­va­če, ko­jih ne­ma na tr­ži­štu ne tre­ba uvo­zi­ti, ne­go ne­za­pos­le­ne prek­va­li­fi­ci­ra­ti

Tvrt­ka Ko­va smje­šte­na je u in­dus­trij­skoj zo­ni Mra­ciln, pros­ti­re se na 6000 m2, sas­to­ji se od ne­ko­li­ko ha­la u ko­ji­ma su naj­mo­der­ni­ji stro­je­vi na ko­ji­ma se iz­ra­đu­ju pro­izvo­di u ras­po­nu od opre­me za dje­čja igra­li­šta, če­lič­ne kons­truk­ci­je za auto­in­dus­tri­ju, stam­be­ne kon­tej­ne­re, ki­oske... Pri­mje­ri­ce, no­vi la­ser­ski stoj za obra­du me­ta­la omo­gu­ća­va iz­ra­du pa­le­ta za sa­mo tri sata, dok je ne­ka­da za to bi­lo po­treb­no se­dam da­na. Oko pet mi­li­ju­na eu­ra ulo­že­no je u no­ve stro­je­ve.

VESELE KAN­TE Dio pro­izvod­nog asor­ti­ma­na tvrt­ke iz Mra­cli­na po­kraj Ve­li­ke Go­ri­ce su i raz­li­či­ti ko­še­vi za sme­će i kon­tej­ne­ri, a naj­ve­ći dio pro­izvod­nje se od­no­si na za­šti­tu oko­li­ša, s oko 300 raz­li­či­tih ar­ti­ka­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.