Iz upra­ve Za­be otišao je­dan, uš­la tri čla­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

U upra­vu Za­gre­bač­ke ban­ke ime­no­va­na su tri no­va čla­na; Cla­udio Ce­sa­rio bit će za­mje­nik pred­sjed­ni­ka upra­ve za­du­žen za ljud­ske re­sur­se, Ste­fa­no Gi­son, član upra­ve za po­dr­šku ban­kar­skom pos­lo­va­nju, te Al­bert An­ger­sbach u či­joj su nad­lež­nos­ti ri­zi­ci. Iz upra­ve je na no­vu duž­nost u UniCre­dit otišao Ni­ko­la­us Maxi­mi­li­an Li­na­rić. Za­ba će sad ima­ti se­dam umjes­to pet čla­no­va upra­ve – on­dje su još i pred­sjed­nik upra­ve Mi­ljen­ko Ži­va­ljić te Di­ja­na Hras­to­vić, Mar­ko Re­me­nar i Lo- ren­zo Ra­ma­jo­la. HNB je već dao su­glas­nost za no­va ime­no­va­nja, a man­dat im tra­je jed­na­ko ko­li­ko i os­ta­loj upra­vi – do ve­lja­če 2019. Ce­sa­rio do­la­zi s mjes­ta pred­sjed­ni­ka Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja ba­na­ka Sr­bi­je, gdje je pret­hod­no bio pred­sjed­nik NO-a UniCre­dit Le­asin­ga i član Ko­mo­re ta­li­jan­sko-sr­p­skih pri­vred­ni­ka. Gi­son je do­sad bio član upra­ve i di­rek­tor po­dr­ške ban­kar­skom pos­lo­va­nju u UniCre­di­tu Mos­tar u BiH, dok je An­ger­sbach vo­dio ri­zi­ke UniCre­di­ta u Ukra­ji­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.