Can­ter­buryj­ski nad­bi­skup pro­ti­vi se Brexi­tu i pod ci­je­nu ba­ti­na

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ri­na Še­rić

Još pri­je mje­sec i pol An­gli­kan­ska cr­k­va obja­vi­la je “re­fe­ren­dum­sku mo­li­tvu” u ko­joj se Bo­ga za­zi­va da svi­ma koji tre­ba­ju iz­a­ći na re­fe­ren­dum o os­tan­ku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Eu­rop­skoj uni­ji, od­nos­no iz­la­sku iz nje po­da­ri mi­lost da pro­miš­lja­ju i go­vo­re is­kre­no i otvo­re­no. Mo­li­tva se od­no­si i na one koji svo­jim dje­lo­va­njem obli­ku­ju miš­lje­nje bi­ra­ča, a naj­za­nim­lji­vi­je je to da je nje­zi­na glav­na svr­ha i cilj da ci­je­la na­ci­ja do­bi­je mi­lost ka­ko bi mo­gla i da­lje pros­pe­ri­ra­ti te ka­ko bi s dru­gim europ­skim na­ro­di­ma mo­gla i da­lje ra­di­ti na mi­ru i za­jed­nič­kom do­bru. Ia­ko stav An­gli­kan­ske cr­k­ve u toj mo­li­tvi ni­je iz­rav­no iz­re­čen, pot­pu­no je jas­no da je ona poziv na je­dins­tvo, ono unu­tar­nje, ali i ci­je­le Europe. Sto­ga me ni­ma­lo ni­je za­ču­di­lo ka­da se nad­bi­skup Can­ter­buryja Jus­tin Wel­by u ne­dje­lju vr­lo jas­no svr­stao me­đu one koji se za­la­žu za os­ta­nak u Uni­ji. Du­hov­ni po­gla­var An­gli­kan­ske cr­k­ve is­prav­no je de­tek­ti­rao da Bri­tan­ci­ma člans­tvo u EU ni­je pro­blem, već da se na re­fe­ren­dum ide uglav­nom zbog pro­tiv­lje­nja imi­gra­ci­ji, odak­le god i s ko­jim god mo­ti­vi­ma lju­di do­la­zi­li. Sto­ga, ni­je čud­no da je Wel­by po­ru­čio Bri­tan­ci­ma da ne pa­da­ju pod utje­caj “svo­jih naj­go­rih ins­tin­k­ta što se imi­gra­ci­je ti­če”. Na­gla­sio je da će gla­sa­ti za os­ta­nak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u EU ka­ko bi se spri­je­či­la ve­li­ka eko­nom­ska šte­ta ko­ja bi naj­vi­še i naj­ja­če po­go­di­la upra­vo naj­si­ro­maš­ni­je. Can­ter­buryj­ski nad­bi­skup pot­pu­no je, ka­že, svjes­tan da će zbog ove od­lu­ke bi­ti pred­me­tom ver­bal­nog, a mo­žda čak i fi­zič­kog zlos­tav­lja­nja, ali ga za to uop­će ni­je bri­ga. Brexit je ta­ko, uz to što je po­li­tič­ki, eko­nom­ski i fi­nan­cij­ski, pos­tao i du­hov­ni te mo­ral­ni pro­blem. Či­nje­ni­ca da je vr­hov­ni du­hov­ni auto­ri­tet Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva otvo­re­no pro­go­vo­rio i svr­stao se na jed­nu stra­nu, go­vo­ri i u pri­log to­me da čo­vjek tak­vog for­ma­ta iz­la­zak iz EU vi­di kao pot­pu­ni slom vri­jed­nos­ti, kao aro­gant­nu igru ko­ju vo­de oni koji pod sva­ku ci­je­nu že­le na­met­nu­ti svo­ja sta­ja­li­šta bez ob­zi­ra na to u ko­joj će mje­ri ona bi­ti de­vas­ti­ra­ju­ća za ci­je­lu na­ci­ju. Oso­bi­to za onaj nje­zin sla­bi­ji i si­ro­maš­ni­ji dio koji je naj­lak­še iz­ma­ni­pu­li­ra­ti, a koji će po­s­lje­di­ce even­tu­al­nog iz­la­ska osje­ti­ti od­mah. Shva­tio je to i pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron koji se obe­ća­nji­ma o re­fe­ren­du­mu ola­ko i neo­d­go­vor­no igrao u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji, što mu je do­ni­je­lo odre­đen pos­to­tak gla­so­va, ali mo­žda i za­pe­ča­ti­lo nje­go­vu po­li­tič­ku ka­ri­je­ru. Ca­me­ron je tre­nu­tač­no ne­ka vr­sta po­li­tič­kog zom­bi­ja ko­jeg na ne­ko vri­je­me u ži­vot mo­že vra­ti­ti sa­mo ne­ga­ti­van od­go­vor na iz­la­zak iz EU. Gla­su­ju li Bri­tan­ci za iz­la­zak iz EU, Ca­me­ron na mjes­tu pre­mi­je­ra vje­ro­jat­no ne­će do­če­ka­ti kraj go­di­ne. Zbog sve­ga je ovo­ga in­ter­ven­ci­ja nad­bi­sku­pa Wel­byja spa­ša­va­nje voj­ni­ka Ca­me­ro­na, po­li­ti­ča­ra koji se ne­pro­miš­lje­no po­igrao sa sud­bi­nom na­ci­je. Mo­žda je po­s­ljed­nji tre­nu­tak da i kraljica Eli­za­be­ta II., ko­ja se di­či ti­me da u po­li­ti­ci ni­ka­da ni­je za­uzi­ma­la stra­ne, kre­ne Wel­byje­vim sto­pa­ma. Nje­zin utje­caj u sve­mu vr­lo je ve­lik pa bi mo­gao bi­ti i u ovom pi­ta­nju. U pro­tiv­nom, nje­zi­no bi se kra­ljev­s­tvo mo­glo sku­pi­ti kao vu­ne­na ves­ta opra­na na 90 stup­nje­va.

In­ter­ven­ci­ja nad­bi­sku­pa Wel­byja spa­ša­va­nje je voj­ni­ka Ca­me­ro­na, po­li­ti­ča­ra koji se ne­pro­miš­lje­no po­igrao sa sud­bi­nom na­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.