Op­sje­da­ju me oba spo­la, no mo­je sr­ce pri­pa­da Da­ni­je­li

Po­bjed­nik Su­per­ta­len­ta uži­va u po­hva­la­ma, ali naj­bit­ni­je mu je bi­lo, ka­že, su­tra­dan odra­di­ti jak ju­tar­nji tre­ning

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net Sa­mir Mil­la ZA­GREB

S osvo­je­nih 200 ti­su­ća ku­na Ba­sić će po­ve­ća­ti svoj fit­ness stu­dio u cen­tru Za­gre­ba, a ne­što će ulo­ži­ti i u dalj­nju eduka­ci­ju – Na­kon po­bje­de u Su­per­ta­len­tu u mom se ži­vo­tu ni­je ni­šta pro­mi­je­ni­lo. Čes­tit­ke sti­žu sa svih stra­na, a meni je naj­važ­ni­je bi­lo oba­vi­ti jak ju­tar­nji tre­ning – ka­zao nam je no­vi hrvatski Su­per­ta­lent Pe­tar Bru­no Ba­sić (23) na­kon po­bje­de u po­pu­lar­nom showu No­ve TV. Pe­tar Bru­no još je jed­nom sve os­ta­vio bez da­ha ple­som na šip­ci, ovaj put uz tak­to­ve bez­vre­men­ske Or­f­fo­ve Car­mi­na Bu­ra­na. – Jav­lja­ju mi se zna­ni i nez­na­ni, sa svih stra­na svi­je­ta. Jed­na od naj­bo­ljih čes­tit­ki bi­la je od eki­pe AKA Cres­cen­do ko­ja je na kra­ju za­vr­ši­la na 12. mjes­tu. Ka­da su ču­li da sam po­bi­je­dio, vri­šta­li su kao da su i sa­mi po­bi­je­di­li – ka­že Pe­tar Bru­no i do­da­je ka­ko je me­đu svim fi­na­lis­ti­ma vla­da­lo pri­ja­telj­sko ras­po­lo­že­nje, bez ima­lo lju­bo­mo­re. – S osvo­je­nih 200 ti­su­ća ku­na vje­ro­jat­no ću pro­ši­ri­ti svoj Power­ho­use fit­ness stu­dio u cen­tru Za­gre­ba, ulo­ži­ti u se­be i dalj­nju eduka­ci­ju – ka­že Pe­tar Bru­no. Po­bje­du će pros­la­vi­ti s dje­voj­kom Da­ni­je­lom Ma­s­njak, s ko­jom je u ve­zi če­ti­ri go­di­ne. Upra­vo je ona iz­a­bra­la Car­mi­na Bu­ra­na za glaz­be­nu pod­lo­gu u fi­na­lu, a u ko­re­ogra­fi­ji mu je po­nov­no po­mo­gao Igor Bar­be­rić. – Mo­žda i ode­mo na ne­ko pu­to­va­nje, prem­da meni ne tre­ba­ju eg­zo­tič­ne des­ti­na­ci­je jer mi je sva­ki dan s njom pra­va na­gra­da – is­ti­če Pe­tar. Prem­da je u sret­noj ve­zi, no­vi hrvatski Su­per­ta­lent na druš­tve­nim mre­ža­ma do­bi­va broj­ne kom­pli­men­te, pa i lju­bav­ne po­ru­ke. Me­đu nji­ma, ka­že, ima i puno mu­ška­ra­ca. – Sva­ki kom­pli­ment je kom­pli­ment, i ja uvi­jek pris­toj­no za­hva­lim. No, mo­je sr­ce pri­pa­da Da­ni­je­li – ka­že Pe­tar Bru­no. Pe­tru je ve­li­ka že­lja da još vi­še po­pu­la­ri­zi­ra ples na šip­ci kod oba spo­la. – Na­dam se da su sad svi shva­ti­li ko­li­ko je ovo zah­tje­van sport te da se sve mo­že pos­ti­ći tre­nin­gom. Ta­da možemo i tes­ti­ra­ti svo­je gra­ni­ce, pa ni onaj ču­ve­ni hod po zra­ku ni­je te­žak – ka­že Pe­tar Bru­no Ba­sić. A na­kon Su­per­ta­len­ta vo­lio bi se ogle­da­ti u još jed­nom showu No­ve TV – “Tvo­je li­ce zvu­či poz­na­to”. – Bi­lo bi mi za­nim­lji­vo vi­dje­ti ka­ko bih se sna­šao u to­me. Ni­sam ni­kad pje­vao, no sma­tram da je sve u sta­vu. Sa­mo­po­uz­da­nja mi ne ne­dos­ta­je – za­klju­čio je če­t­vr­ti hrvatski Su­per­ta­lent.

Pe­tar Bru­no je svoj is­kle­sa­ni tor­zo po­ka­zao i na nas­lov­ni­ci ma­ga­zi­na Men’s He­al­th

IGOR KRALJ/PIXSELL FA­CE­BO­OK

Pre­sret­ni Pe­tar Bru­no Ba­sić sve je odu­še­vio ko­re­ogra­fi­jom na tak­to­ve Car­mi­na Bu­ra­na Pe­tar Bru­no i Da­ni­je­la u ve­zi su če­ti­ri go­di­ne, a za­jed­no vo­de Power­ho­use fit­ness stu­dio Na­dam se da su sad svi shva­ti­li ko­li­ko je ovo zah­tje­van sport, no ra­dom se mo­že sve pos­ti­ći Su­dje­lo­va­nje na Su­per­ta­len­tu bi­lo je pre­div­no is­kus­tvo jer smo na­vi­ja­li jed­ni za dru­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.