Ne­il Pa­trick Har­ris i su­prug no­si­li si­ve vrp­ce u po­čast žr­tva­ma ma­sa­kra u Or­lan­du

Do­dje­la ame­rič­kih ka­za­liš­nih na­gra­da pro­tek­la je u zna­ku mju­zik­la Ha­mil­ton, ali i osu­de po­ko­lja u gay klu­bu na Flo­ri­di

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - sa­mir.mi­la@ve­cer­nji.net Sa­mir Mil­la

Hip-hop mju­zikl Ha­mil­ton ap­so­lut­ni je po­bjed­nik do­dje­la ka­za­liš­nih na­gra­da Tony, ko­je su odr­ža­ne u ne­dje­lju u Be­acon The­atreu u New Yor­ku. Ra­skoš­na bro­adway­ska pro­duk­ci­ja od­ni­je­la je čak 11 na­gra­da od 16 no­mi­na­ci­ja. Do­dje­la je pro­tek­la u zna­ku po­čas­ti žr­tva­ma ma­sa­kra u gay klu­bu u Or­lan­du, gdje je ubi­je­no čak 50 lju­di, a ra­nje­ne 53 oso­be. – Mrž­nja ne­će ni­kad po­bi­je­di­ti. Ve­če­raš­nji show po­t­vr­da je tog prin­ci­pa. Za­jed­no smo jači – ka­zao je glu­mac Ja­mes Cor­den koji je vo­dio do­dje­lu. Ve­li­ki plje­sak do­bi­la je i le­gen­dar­na Bar­bra Stre­isand, ko­ja se na po­zor­ni­ci Tony na­gra­da po­ja­vi­la pr­vi put na­kon 1970. go­di­ne. Upra­vo je ona do­di­je­li­la na­gra­du za naj­bo­lji mju­zikl. Kao i uvi­jek, za­nim­lji­vo je bi­lo i na cr­ve­nom te­pi­hu. Ne­il Pa­trick Har­ris, do­ma­ćoj pu­bli­ci naj­poz­na­ti­ji kao Bar­ry Stin­son u hit se­ri­ji “Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku”, po­ja­vio se u druš­tvu su­pru­ga Da­vi­da Burt­ke. Obo­ji­ca su na sa­ko­ima no­si­la si­vu vrp­cu u čast po­gi­nu­lih u gay klu­bu u Or­lan­du, a Har­ris je pre­zen­ti­rao i no­vu fri­zu­ru. Oši­šao se na će­la­vo zbog uloge gro­fa Ola­fa u Net­flixo­voj se­ri­ji “Niz ne­sret­nih do­ga­đa­ja”.

Cr­ve­ni te­pih Uz Har­ri­sa i su­pru­ga na cr­ve­nom te­pi­hu za­blis­ta­le su i Ca­te Blan­c­hett te Cla­ire Da­nes sa su­pru­gom

Ja­mes Cor­den Mrž­nja ni­kad ne­će po­bi­je­di­ti. Ve­če­raš­nji show po­t­vr­da je tog prin­ci­pa, ka­zao je glu­mac, vo­di­telj do­dje­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.