Do stot­ke br­že od lov­ca F-16

Na Por­s­c­he Ro­ad To­uru u Is­tri is­pro­ba­li smo ubr­za­nje od 0-100 km/h za sa­mo 2,9 s u bru­tal­nom 911 Tur­bo S sa 560 KS, kao i no­vi 3,0 tur­bo­mo­tor

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - Mla­den Mil­čić Mla­den Mil­čić

Na vr­sar­skom aero­dro­mu i is­tar­skim ces­ta­ma tes­ti­ra­li smo br­zi­nu i di­na­mič­nost vož­nje se­dam Por­s­c­he­ovih su­pe­ra­uto­mo­bi­la mla­den.mil­cic@ve­cer­nji.net Kao iz ka­ta­pul­ta! Baš ta­ko iz­gle­da ubr­za­nje u no­vom su­per­s­port­skom Por­s­c­he 911 Tur­bo S mo­de­lu sa 560 KS uz po­moć “la­un­ch con­tro­la”, elek­tron­skog sus­ta­va br­zog star­ta­nja koji naj­br­žeg ‘el­fe­ra’ po­tje­ra od 0-100 km/h za 2,9 se­kun­di, što je br­že i od bor­be­nih lo­vač­kih avi­ona poput F-16 ili MiG-21. Go­to­vo nes­tvar­no ub­za­nje slič­no je do­živ­lja­ju u ‘vla- ku smr­ti’ u lu­na par­ku ili vož­nji u bo­bu, ali fas­ci­nant­no je da se ovak­vo ubr­za­nje do­ga­đa na rav­noj po­vr­ši­ni i to s mjes­ta. A još je im­pre­siv­ni­je s ko­jom mir­no­ćom i si­gur­noš­ću se sve to do­ga­đa, za što je zas­lu­žan i Por­s­c­he­ov po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča, kao i sa­vr­še­ne koč­ni­ce. Za­is­ta fas­ci­nant­no. Na pis­ti smo is­pro­ba­li i jur­nja­vu po im­pro­vi­zi­ra­noj sta­zi s Por­s­c­he 911 Car­re­ra S mo­de­lom s no­vim 3,0 tur­bo mo­to­rom sa 400 KS, za koji tre­ba iz­dvo­ji­ti oko 1,1 mi­li­jun ku­na.

De­to­na­ci­je iz is­pu­ha

I od­mah će­mo re­ći da se lju­bi­te­lji Por­s­c­hea ne­ma­ju zbog če­ga bri­nu­ti, jer je ma­nji tur­bak (za­mje­na za 3,8-li­tre­ni at­mo­sfer­ski motor) za­dr­žao ka­rak­te­ris­ti­čan zvuk, a per­for­man­se su još i bo­lje – kod is­pro­ba­ne ka­brio iz­ved­be 4,5 s do stot­ke, 306 km/h najveća br­zi­na. I da­lje je naj­dom­lji­vi­ji ka­rak­te­ris­ti­čan zvuk puc­ke­ta­nja iz is­puš­nih ci­je­vi kad se ot­pus­ti gas. Ob­nov­lje­nom 911 po­bolj­šan je i ovjes, kao i Por­s­c­he Sta­bi­lity Ma­na­ge­ment (PSM) sus­tav, pa Por­s­c­he­ov spor­taš vo­za­ču pru­ža još vi­še za­do­volj­stva u vož­nji, ali di­na­mič­nu vož­nju či­ni si­gur­ni­jom jer auto je sa­da još sta­bil­ni­ji i s bo­ljim pri­anja­njem pri agil­noj vož­nji.

2,3 to­ne či­ne se kao pe­ro

Is­pro­ba­li smo i plug-in hi­brid­nu ver­zi­ju Pa­na­me­re ko­ja u kom­bi­na­ci­ji 3-li­tre­nog tur­bo­ben­zin­skog mo­to­ra i elek­tro­mob­to­ra ra­zvi­ja 416 KS. Sport­ska li­mu­zin je vr­lo ugla­đe­na i ti­ha, a mo­že se vo­zi­ti do­is­ta šted­lji­vo, ali i di­na­mič­no (5,5 s do stot­ke, 270 km/h). A još je fas­ci­nan­ni­ji naj­s­naž­ni­ji Por­s­c­he­ov SUV Cayen­ne Tur­bo S, či­je se 2,3 to­ne či­ne la­ke poput pe­ra uz 4,8-li­tre­ni 8-ci­lin­drič­ni tur­bo motor sa 570 ko­nja is­pod ha­ube. A osje­ćaj u vož­nji je kao da vo­zi­te ka­kav sport­ski kom­pakt, a ne 486 cm dug te­re­nac. Ro­vinj i Is­tra su ove go­di­ne bi­li do­ma­ći­ni pa­ra­de europ­skih Por­s­c­he klu­bo­va gdje se oku­pi­lo vi­še od 200 vlas­ni­ka ovih sku­po­cje­nih auto­mo­bi­la.

DUŠKO MARUŠIĆ/ PIXSELL

Ne tre­ba­te se bri­nu­ti zbog to­ga što no­vi 911 do­la­zi s ma­njim 3-li­tre­nim 6-ci­lin­drič­nim tur­bo­mo­to­rom, per­for­man­se su još bo­lje, a zvuk je i da­lje im­pre­si­van

Za Por­s­c­he 911 Tur­bo S tre­ba iz­dvo­ji­ti 2,3 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.