Os­vje­že­ni Clio uz svje­tla u full LED teh­no­lo­gi­ji i 1,5-li­tre­ni dCi sa 110 KS

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

ne pro­dan u vi­še od 13 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka, u ruj­nu sti­že u Hr­vat­sku. U di­zaj­ner­skom smis­lu pro­mje­ne su ma­le, što je bi­lo i za oče­ki­va­ti jer Clio je 2012. go­di­ne naj­a­vio no­vi stil­ski iz­ri­čaj ci­je­le Re­na­ul­to­ve ga­me, a iz­gled je još uvi­jek i vi­še no do­volj­no svjež i atrak­ti­van. No­vost je ro­bus­ni­ji od­boj­nik i dru­ga­či­ja svje­tla, ko­ja po pr­vi put u ovoj kla­si auto­mo­bi­la mogu bi­ti, uz do­pla­tu, u full LED Pu­re Vi­si­on teh­no­lo­gi­ji ko­ja do­no­si zna­čaj­no po­bolj­ša­nje u noć­nim uvje­ti­ma vož­nje. Clio je sa­da još luk­suz­ni­ji, a u iz­ra­di no­vog Cli­ja upo­tri­jeb­lje­ni su ma­te­ri­ja­li kak­vi su do­sad bi­li re­zer­vi­ra­ni za mo­de­le s vr­ha Re­na­ul­to­ve po­nu­de, tvr­de Fran­cu­zi. Clio je sa­da dos­tu­pan uz sna­žan i šted­ljiv di­zel­ski motor 1.5 dCi 110 sa šes­te­ro­br­zin­skim mje­nja­čem i uz ben­zin­ski motor TCe 120 sa šes­te­ro­br­zin­skim ruč­nim mje­nja­čem. Mul­ti­me­di­jal­na po­ve­zi­vost je još na­pred­ni­ja, pa će kup­ci mo­ći bi­ra­ti iz­me­đu tri raz­li­či­ta sus­ta­va: Me­dia Nav Evo­lu­ti­on, Re­na­ult R-Link Evo­lu­ti­on ili no­vi pa­met­ni sus­tav R&Go. Ci­je­ne još ni­su po­zan­te, ali po­čet­na ne bi tre­ba­la bi­ti bit­no druk­či­ja od sa­daš­nje – 83.339 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.