Hrvatski autok­lub pros­la­vio 110. ro­đen­dan

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (mlm)

ZA­GREB Hrvatski autok­lub obi­lje­žio je svo­ju 110. go­diš­nji­cu. Po­če­tak lip­nja sla­vi se kao HAK-ov ro­đen­dan jer je 1. lip­nja 1906. u ho­te­lu Royal u za­gre­bač­koj Ili­ci os­no­van Pr­vi hrvatski auto­mo­bil­ni klub. Nje­go­vu os­ni­vač­ku skup­šti­nu odr­ža­la je sku­pi­na od 14 vo­za­ča. Da­nas HAK bro­ji vi­še od 194.000 čla­no­va i 76 udru­že­nih autok­lu­bo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.