Kraj ku­ri­ku­lar­ne re­for­me bio bi i po­raz umjet­nos­ti

Umjet­ni­ci či­ta­li “ne­po­ćud­ne” knji­ge Ha­ru­ki­ja Mu­ra­ka­mi­ja, Sla­ven­ke Dra­ku­lić, Mar­gu­eri­te Du­ras, Kris­ti­ja­na No­va­ka...

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić

Mla­di će bi­ti za­in­te­re­si­ra­ni za seks bez ob­zi­ra na to ho­će li se u ško­li o to­me go­vo­ri­ti ili ne, pi­ta­nje je sa­mo tko će ih o sve­mu uči­ti, ču­lo se u pu­bli­ci mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net U je­ku ras­pra­ve o ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi, za­us­tav­lje­noj jer ni­je bi­la po vo­lji di­je­lu kon­zer­va­tiv­nih po­li­tič­kih op­ci­ja, re­pre­zen­ta­ci­ja na­ših vr­hun­skih glu­ma­ca, re­da­te­lja i pi­sa­ca oku­pi­la se pred Te­atrom &TD, gdje su či­ta­li od­lom­ke iz “ne­po­ćud­nih” tek­s­to­va pred­lo­že­nih za škol­sku lek­ti­ru. – Ovo je pr­va ini­ci­ja­ti­va Ar­te­ra­ri­ja ko­ju smo or­ga­ni­zi­ra­li s jed­nos­tav­nom po­ru­kom: že­li­mo slo­bo­dan i se­ku­la­ran obra­zov­ni sus­tav koji ra­zvi­ja spo­sob­ne mla­de lju­de koji raz­miš­lja­ju kri­tič­ki i slo­bod­no. Oko ku­ri­ku­lar­ne re­for­me svje­do­či­mo na­pa­di­ma upra­vo na te prin­ci­pe. Sma­tra­mo da je bi­lo ka­kav oblik re­pre­si­je nad umjet­noš­ću ne­do­pus­tiv – re­kao je or­ga­ni­za­tor do­ga­đa­nja, glu­mac i umjet­nič­ki vo­di­telj Ar­te­ra­ri­ja Ro­ma­no Ni­ko­lić, is­ti­ču­ći da je za­hva­lan svim ko­le­ga­ma koji su pris­tu­pi­li či­ta­nju, te te­atru &TD koji im je us­tu­pio pros­tor i po­dr­šku. Dok su ko­le­ge či­ta­li nji­ho­ve ra­do­ve, u pu­bli­ci su iz­me­đu os­ta­lih sje­di­li Sil­vi­ja Šes­to i Zo­ran Fe­rić, či­je su se knji­ge “De­be­la” i “An­đeo u of­saj­du” ne­dav­no naš­le na uda­ru udru­ge U ime obi­te­lji.

Nes­ta­la vri­jed­na dje­la

– Pa­ra­dok­sal­no je da je udru­ga U ime obi­te­lji na­pra­vi­la za pro­mo­ci­ju knji­ge vi­še ne­go­li sto okru­glih sto­lo­va i kam­pa­nja ko­je se tru­de pro­mi­ca­ti či­ta­nje. Na­ža­lost, na­pra­vi­la je to u ne­ga­tiv­nom kon­tek­s­tu, no knji­ga i kul­tu­ra se me­dij­ski naj­vi­še spo­mi­nju baš u nji­ho­vom „straš­nom ča­su“, kad su pos­ta­le pred­met ide­olo­ških su­ko­ba. Sa­svim su­lu­do, no već po­ma­lo hrvatski nor­mal­no – ka­že knji­žev­ni­ca Sil­vi­ja Šes­to, či­ja je “De­be­la” na po­pis lek­tir­nih nas­lo­va uvr­šte­na pri­je 12 godina. I sa­ma je, ka­že, de­talj­no pro­uči­la pri­jed­log no­vog lek­tir­nog ku­ri­ku­lu­ma. Sma­tra da su iz nje­ga iz­os­tav­lje­na mno­ga vri­jed­na i na­gra­đi­va­na dje­la, što pri­pi­su­je či­nje­ni­ci da na pri­jed­lo­gu no­vog ku­ri­ku­lu­ma ni­su ra­di­li kla­sič­ni struč­nja­ci ve­za­ni uz for­mi­ra­nje po­pi­sa. – Obvez­nom di­je­lu lek­ti­re tre­ba pri­ći puno oz­bilj­ni­je, ne­ki nas­lo­vi mo­ra­ju bi­ti obra­đe­ni i po­ne­se­ni iz ško­le kao dio op­će kul­tu­re. Dak­le, pri­jed­log je tre­ba­lo ko­ri­gi­ra­ti, no ne ide­olo­ški i ne od ide­olo­ški za­in­te­re­si­ra­nih lju­di, već do­is­ta od struč­nja­ka. Pri­mje­ri­ce, s uči­telj­skog fa­kul­te­ta, me­ri­tu­mi za po­dru­čje knji­žev­nos­ti za dje­cu ni­su su­dje­lo­va­li u sas­tav­lja­nju ku­ri­ku­lu­ma. Jest, na­tje­čaj je bio po­ziv­ni, no mo­žda se me­to­do­lo­ški po­gri­je­ši­lo baš u tom seg­men­tu – ocje­nju­je Sil­vi­ja Šes­to. Re­pli­ci­ra­ju­ći ar­gu­men­tu da će dje­ca či­ta­ju­ći o sek­su, si­lo­va­nju i pe­do­fi­li­ji usvo­ji­ti tak­ve obras­ce po­na­ša­nja, is­ti­če da dje­ca ko­pi­ra­ju obras­ce po­na­ša­nja odras­lih. – Dje­ca gle­da­ju i slu­ša­ju ne­to­le­ran­ci­ju i u njoj ži­ve, uklju­ču­ju­ći tu agi­ta­ci­ju pro­tiv pi­sa­ca. Taj obra­zac va­lja ko­ri­gi­ra­ti – za­klju­ču­je Šes­to. Uz nje­zi­nu knji­gu “De­be­la”, na po­pi­su “ne­po­ćud­nih” naš­li su se mo­der­ni kla­si­ci “Kaf­ka na ža­lu” Ha­ru­ki­ja Mu­ra­ka­mi­ja, “Lju­bav­nik” Mar­gu­eri­te Du­ras i “Par­fem” Pa­tric­ka Su­skin­da, a od do­ma­ćih “Čr­na ma­ti ze­mla” Kris­ti­ana No­va­ka, “Mra­mor­na ko­ža” Sla­ven­ke Dra­ku­lić, “An­đeo u of­saj­du” Zo­ra­na Fe­ri­ća, te “For­si­ra­nje ro­ma­na re­ke” Du­brav­ke Ugre­šić. Pred pu­bli­kom u Te­atru &TD či­ta­lo ih je je­da­na­es­te­ro umjet­ni­ka, me­đu ko­ji­ma i no­va de­ka­ni­ca Aka­de­mi­je dram­ske umjet­nos­ti, re­da­te­lji­ca Fran­ka Per­ko­vić. – Kao maj­ka i či­ta­te­lji­ca, mogu ima­ti stav o tim knji­ga­ma, ali moj bi stav tre­bao bi­ti ire­le­van­tan, baš kao i stav bi­lo ko­je udru­ge, pa i te ko­ja po­ku­ša­va na­met­nu­ti ne­ko no­vo ću­do­re­đe. Od­lu­ku o to­me što je pri­mje­re­no za lek­ti­ru tre­ba pre­pus­ti­ti lju­di­ma koji su u sva­kod­nev­nom kon­tak­tu s tom dje­com, a koji su i bi­li za­du­že­ni za ra­zvoj cje­lo­vi­te ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Pri to­me bi bi­lo od­go­vor­no re­ći da se ne ra­di o por­no­graf­skim knji­ga­ma, dok je ona pra­va por­no­gra­fi­ja da­naš­njoj dje­ci dos­tup­ni­ja ne­go ikad, pa ne vi­dim da se pro­tiv to­ga net­ko oz­bilj­no bo­ri – oci­je­ni­la je re­da­te­lji­ca Fran­ka Per­ko­vić, do­da­ju­ći da ni nje­zi­nim kon­zer­va­tiv­nim ro­di­te­lji­ma ni­je pa­lo na pa­met da joj bra­ne da ne­što či­ta.

Tko nam od­ga­ja dje­cu?

– Sve te­me ve­za­ne uz sek­su­al­nost i re­pro­duk­tiv­no zdrav­lje tre­ba od­go­vor­no obra­di­ti, a ško­la je pri­mar­no mjes­to obra­zo­va­nja i ne bi tre­ba­la ig­no­ri­ra­ti fe­no­me­ne koji će u druš­tvu pos­to­ja­ti bez ob­zi­ra na to je­su li dio ku­ri­ku­lu­ma. Pi­ta­nje je sa­mo ho­će li nam dje­cu od­ga­ja­ti ško­la ili uli­ca – ka­za­la je jed­na gos­po­đa u pu­bli­ci &TD-a. – Želj­ki Mar­kić mogu za­hva­li­ti što vje­ru­je da je knji­žev­nost važ­na – do­da­la je iro­nič­no S. Dra­ku­lić, jed­na od na­ših naj­pre­vo­đe­ni­jih spi­sa­te­lji­ca.

Tri­na­es­te­ro is­tak­nu­tih kul­tur­nih dje­lat­ni­ka či­ta­lo je spor­ne ulom­ke iz knji­ga ko­je su is­tak­nu­te kao ne­pri­mje­re­ne za lek­ti­ru

Ro­ma­no Ni­ko­lić Mla­di je glu­mac i umjet­nič­ki vo­di­telj Ar­te­ra­ri­ja koji je u su­rad­nji s Te­atrom &TD or­ga­ni­zi­rao jav­no či­ta­nje

Sil­vi­ja Šes­to i Zo­ran Fe­rić U pu­bli­ci su slu­ša­li ka­ko ko­le­ge či­ta­ju nji­ho­va dje­la, ko­ja su se naš­la na uda­ru udru­ge U ime obi­te­lji

Sla­ven­ka Dra­ku­lić Auto­ri­ca “Mra­mor­ne ko­že” za­hva­li­la je Želj­ki Mar­kić na uvje­re­nju da je knji­ga važ­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.