Del Bosque ot­klju­ča­vao če­šku bra­vu ci­je­lo po­pod­ne pa čuo klik. A Ča­čić?

Oprez Hrvati! Vr­bin plan iz­dr­žao do 87. mi­nu­te, sad se sa­mo bra­nio, a na­še će i na­pas­ti...

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Sr­đan He­bar srd­jan.he­bar@ve­cer­nji.net

Če­si su u To­ulo­use sti­gli “to lo­se”, iz­gu­bi­ti od Špa­njol­ske, os­ta­lo bi bio šok. A go­to­vo se i do­go­dio... Vin­cen­te Del Bosque mo­rao je pro­mi­je­ni­ti čak 17 klju­če­va ne bi li ot­klju­čao če­šku bra­vu, vr­tio je ci­je­lo po­pod­ne, pu­nih 87 mi­nu­ta do tre­nut­ka kad je čuo klik, a Pe- ter Čech na­po­kon otvo­rio vra­ta pred nje­go­vim igra­či­ma, ka­pi­tu­li­rao na­kon udar­ca Piquéa gla­vom. Na igle­ne je uši, dak­le, furija po­bi­je­di­la Če­šku s ma­lih 1:0 i sta­la uz bok Hr­vat­skoj na ta­bli­ci. Ako je Del Bosque, majstor od Eu­ra koji je sa ovim pla­ne­tar­nim zvi­jez­da­ma sjeo po­s­ljed­nja dva pu­ta na krov Europe, tre­bao to­li­ko vre­me­na, ko­li­ko će on­da tre­ba­ti vre­me­na An­ti Ča­či­ću da to po­no­vi u pe­tak na Sa­int-Éti­en­neu? Za­što je to to­li­ko dugo tra­ja­lo? Če­si su dis­ci­pli­ni­ra­na mom­čad, ko­ja se bra­ni u dvos­tru­kom blo­ku, do de­vet igra­ča sto­ji is­pred vra­ta­ra, a obra­na u pra­vi­lu ne gri­je­ši. I kad bi, ne­ka­ko, znal­ci- Špa­njol­ci, pro­bi­li dvos­tru­ki blok, on­da je pred njih stao ho­bot­ni­ca Petr Čech. Frus­tri­ra­ju­će. Us­to, igraju vr­lo čis­to, maj­sto­ri su of­sajd zam­ki, tr­če (109 ki­lo­me­ta­ra) vi­še ne­go dan pri­je i Tur­ska (101), i Hr­vat­ska (104). Us­to, i pri­je­te. Ima­li su Hub­nik i Da­ri­da iz­gled­ne šan­se, jed­nom je Fá­bre­gas ski­dao lop­tu sa cr­te... Pa­zi­te, vi­še od 600 do­da­va­nja mo­ra­li su na­pra­vi­ti Špa­njol­ci ne bi li us­pje­li za­bi­ti gol (Hrvati su pro­tiv Tur­ske ukup­no 344), a sko­ro sto­ti­nu je Špa­njol­ci­ma, kao na plad­nju, di­je­lio ma­es­tro Ini­es­ta. Če­si su na­vik­li na kned­lič­ke, odras­li su na nji­ma, pa ih Ini­es­ti­ne le­te­će kned­le ni­su im­pre­si­oni­ra­le. Ali, eto, jed­na mu je proš­la do gla­ve Piquéta. Upor­nost i mir­no­ća se fu­ri­ji is­pla­ti­la. To je re­cept. – Špa­njol­ci su bo­lji u po­sje­du, u kre­ira­nju pri­li­ka. I tak­vi­ma smo im uma­lo za­bi­li! Ra­zo­ča­ran sam što su nas pro­bi­li na kra­ju. Ima­li smo po­vi­jes­nu šan­su – pla­kao je če­ški iz­bor­nik Pa­vel Vr­ba. Mo­rat će kockasti i te ka­ko ra­di­ti, puno vi­še ne­go pro­tiv Tur­ske, ne bi li us­pje­li po­bi­je­di­ti Če­he. Ali, rad im no­si že­lje­ni bo­nus, ot­klju­ča­va dru­gi krug. Po­bje­du bi mo­gli tra­ži­ti po bo­ko­vi­ma, na li­je­vom su ih la­ko pro­bi­ja­li Al­ba i No­li­to, a na des­nom Ju­an­fran i Sil­va. Do­bra je vi­jest, mo­žda i ključ­na, da kraj Čec­ha pro­la­ze udar­ci gla­vom. A za to ima­mo spe­ci­ja­lis­ta...

Da­vid Sil­va pos­tao je 11. sa 100 i vi­še nas­tu­pa za Špa­njol­sku, kao Ra­mos, Ini­es­ta, Fá­bre­gas...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.