Bo­ško­vi­ća koji je ule­tio u te­ren obi­telj že­li za­šti­ti­ti

Pre­ma jed­noj in­for­ma­ci­ji bio je pri­ve­den, pre­ma dru­goj ni­je. Da­ni­jel i obi­telj vje­ro­jat­no se bo­je za po­sao

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Hrvatski su navijači i pri­je uska­ka­li na te­ren. Ante Žu­anić sko­čio je na te­ren 2006. u utak­mi­ci pro­tiv Bra­zi­la u Ber­li­nu Oz­ren Mar­šić Ne­vje­ro­jat­na slu­čaj­nost... Ili znanje. Ka­ko ho­će­te. Re­por­ter Hrvatske te­le­vi­zi­je Bo­ris Jelavić pred mi­kro­fo­nom je koji sat pri­je utak­mi­ce Hr­vat­ska – Tur­ska imao Da­ni­je­la Bo­ško­vi­ća.

Pos­tao TV zvijezda

– Dva sam da­na u Pa­ri­zu, mr­tav sam, ne znam gdje sam, po­bi­je­dit će­mo Tur­sku s 3:0, bit će­mo pr­va­ci – go­vo­rio je u ka­me­re mla­dić obo­jen u cr­ve­no-bi­je­le koc­ki­ce. U Pa­ri­zu je bi­lo de­se­tak ti­su­ća na­vi­ja­ča, a Jelavić je na­le­tio baš na onog koji je koji sat kas­ni­je ule­tio u te­ren i sla­vio gol s Lu­kom Mo­dri­ćem. Zbog Bo­ško­vi­ća (i pi­ro­teh­ni­ke) UE­FA je po­kre­nu­la pos­tu­pak pro­tiv Hrvatske. – Pro­šao sam i kao na­vi­jač puno utakmica, vi­dio sam gdje se naj­vi­še pje­va­lo i bez raz­miš­lja­nja sni­ma­telj i ja ule­tje­li smo u tu gru­pu. Od­mah je bi­la pje­sma, za­li­li su me pi­vom, ni­sam mo­gao ni za­mis­li­ti da će taj što smo ga sni­mi­li ule­tje­ti u te­ren. Ha ha, do­bi­li smo ek­s­klu­zi­vu – od re­por­te­ra, Jelavić je pos­tao pro­ta­go­nist. A Bo­ško­vić, na­di­mak mu je Či­čim­ka, ži­vi i ra­di u Stut­t­gar­tu, po­dri­je- tlom je iz Bu­goj­na, ve­lik dio ži­vo­ta pro­veo je u Ba­škoj Vo­di u ko­joj ima ro­đa­ke. Ni­je pla­ni­rao ule­tje­ti u te­ren, ali ka­da je Mo­drić po­go­dio mre­žu, emo­ci­je su ga po­ni­je­le. Čo­vjek je jed­nos­tav­no eks­plo­di­rao. Pri­ve­den je vr­lo br­zo, ta­ko su nam rek­li dje­lat­ni­ci osi­gu­ra­nja iz HNS-a, če­tvo­ri­ca zaštitara u mi­ru i ti­ši­ni po­ku­pi­li su ga ta­mo iz pr­vih re­do­va, u sa­moj bli­zi­ni kor­ner-zas­ta­vi­ce. Ni­je po­mo­glo ni to što je po­bje­gao u pe­ti red. Da­ni­jel je bio upe­čat­ljiv. Ka­ko je Jelavić pos­tao

REUTERS

Tre­nu­tak o ko­jem bru­ji ci­je­li svi­jet. Da­ni­jel Bo­ško­vić po­kraj kor­ner­zas­ta­vi­ce na Par­ku prin­če­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.