Euro/

DI­NA­MO GA JE 2001. ZA­MA­LO OTPISAO JER JE TRČAO NA PETAMA Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

I dan na­kon sjaj­ne igre i po­bje­de pro­tiv Tu­ra­ka svi­jet je lud za Lu­kom Mo­dri­ćem, nje­go­vim go­lom i iz­ved­bom Lu­ka Mo­drić naj­bo­lji je zad­nji vez­ni igrač na svi­je­tu! Ia­ko, on u re­pre­zen­ta­ci­ji ne igra na toj po­zi­ci­ji. Od­go­vor­no tvr­dim – ne pos­to­ji tre­nu­tač­no in­te­li­gent­ni­ji no­go­me­taš od Mo­dri­ća. On sa­vr­še­no do­bro zna u ko­jem će tre­nut­ku i ko­me da­ti lop­tu. Od­lu­či je da­ti li­je­vo, pa se pre­do­mis­li, pa u sre­diš­nji­cu, pa se opet pre­do­mis­li, pa je po­ša­lje des­no... Uvi­jek u ide­al­nom tre­nut­ku za svog su­igra­ča – za­div­lje­no ka­že tre­ner svih tre­ne­ra Ći­ro Bla­že­vić. “Lu­ka Mo­drić bio je igrač utak­mi­ce u po­bje­di pro­tiv Tur­ske (1:0), to ne tre­ba ni na­gla­ša­va­ti. Ka­kav gol, ka­kav igrač! Vo­lim Mo­dri­ća. Mo­žda da svi sku­pi­mo no­vac i vra­ti­mo ga u Pre­mi­er­ship”, na­pi­sao je na Twit­te­ru le­gen­dar­ni igrač Li­ver­po­ola Ja­mie Car­rag­her.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.