500

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

mi­li­ju­na ku­na upla­te u dr­žav­ni pro­ra­čun oče­ku­je se od is­tra­ži­va­nja no­vih na­la­zi­šta naf­te i pli­na u Sla­vo­ni­ji sa­mo u pr­vih pet godina, rek­la je ju­čer pred­sjed­ni­ca upra­ve Agen­ci­je za ug­lji­ko­vo­di­ke Bar­ba­ra Dorić. Ugo­vo­ri o is­tra­ži­va­nju i po­dje­li eks­plo­ata­ci­je ug­lji­ko­vo­di­ka na pet po­lja na kop­nu s pred­stav­ni­ci­ma Ine te pred­stav­ni­ci­ma ka­nad­ske tvrt­ke Ver­mi­li­on Ener­gy pot­pi­sa­ni su u pe­tak. Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra s ni­ge­rij­skom tvrt­kom Oan­do Plc za je­dan is­traž­ni pros­tor (Dra­va 3) oče­ku­je se ovaj tje­dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.