Pa­ra­doks: Ima­mo i vi­šak i ma­njak ku­ha­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za raz­li­ku od pri­jaš­njih godina, da­nas je puno te­že na­ći se­zon­ce u Sla­vo­ni­ji, vi­di se da se lju­di odan­de is­e­lja­va­ju... TO­MIS­LAV NIK­ŠIĆ chef u Li­bur­nia Ho­te­li­ma Mo­žda kod nas na mo­ru lju­di mogu za­ra­di­ti ko­li­ko i va­ni, ali ni­je is­to ima­ti po­sao pet-šest mje­se­ci ili ci­je­lu go­di­nu DA­MIR CR­LE­NI pred­sjed­nik Ku­har­skog sa­ve­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.