C-ze­ro na ser­vis u Hr­vat­sku, a BMW i3 u Slo­ve­ni­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

Mogu li os­tva­ri­ti po­ti­caj na kup­nju rab­lje­nog e-auto­mo­bi­la?

Na­ža­lost - ne! Pri­li­ku da od Mi­nis­tar­stva oko­li­ša ugra­be 70.000 ku­na, ima­li su is­klju­či­vo oni koji su ku­po­va­li no­vo vo­zi­lo (kup­lje­no bi­lo gdje u EU), te ga re­gis­tri­ra­li u Hr­vat­skoj. No­vo vo­zi­lo de­fi­ni­ra­no je kao ono ko­je ni­je sta­ri­je od šest mje­se­ci te s ma­nje od 6000 km.

Ko­li­ka su da­va­nja pri­li­kom uno­sa e-auta?

Kup­ci koji uno­se e-auto iz EU-a, os­lo­bo­đe­ni su pla­ća­nja nak­na­de za eko­lo­gi­ju, od­nos­no di­je­la tro­ša­ri­ne koji se od­no­si na CO2. Dak­le, pla­ća­ju tro­ša­ri­nu na vri­jed­nost vo­zi­la, po­t­vr­du pro­izvo­đa­ča te po­t­vr­du o suk­lad­nos­ti.

Mogu li ga odr­ža­va­ti u Hr­vat­skoj?

Ovis­no o mar­ci i mo­de­lu. C-ze­ro mo­že­te odr­ža­va­ti u do­ma­ćim Ci­troëno­vim ser­vi­si­ma koji za to ima­ju po­seb­no ov­la­šte­nje i edu­ci­ra­ne me­ha­ni­ča­re. BMW i3 - za sa­da - na ser­vis mo­ra­te vo­zi­ti u Slo­ve­ni­ju, a is­to vri­je­di i za e-aute iz kon­cer­na Re­na­ult-Ni­ssan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.