Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Ovan (21. 3. - 20. 4.) LJU­BAV Mo­guć je poziv oso­be iz obi­te­lji koji će vas na­krat­ko uda­lji­ti od part­ne­ra. KARIJERA Va­ma se va­še po­du­ze­će u ko­jem ra­di­te či­ni ma­lim. Že­li­te ne­što veće za se­be. ZDRAV­LJE Iz­dr­ži­te.

Bik (21. 4. - 21. 5.) LJU­BAV Li­jep ra­zvoj osob­nih od­no­sa po­tak­nut će vas da is­te ople­me­ni­te no­vom ide­jom. PO­SAO Sje­ti­te se svo­jih struč­nih zna­nja i br­zo ćete do­ći do rje­še­nja. ZDRAV­LJE Imate do­volj­no slo­bo­de.

Bli­zan­ci (22. 5. - 21. 6.) LJU­BAV Ako ste u otu­đe­noj fa­zi s dru­gom stra­nom, da­nas ćete sve­mu pris­tu­pa­ti le­žer­ni­je. PO­SAO Spremni ste za pro­mje­ne za raz­li­ku od va­ših ko­le­ga. ZDRAV­LJE Pad imu­ni­te­ta.

Rak (22. 6. - 22. 7.) LJU­BAV Po­bolj­ša­nje u osob­nim od­no­si­ma bit će po­ve­za­no s mo­guć­noš­ću iz­la­ska. PO­SAO Mno­gi će da­nas mo­ra­ti bi­ti us­luž­ni pre­ma svo­jim su­rad­ni­ci­ma. ZDRAV­LJE Strp­ljen, spa­šen.

Lav (23. 7. - 22. 8.) LJU­BAV Bit ćete sve bo­lje po­ve­za­ni s dru­gi­ma, pa ta­ko i s vo­lje­nom oso­bom. PO­SAO Uho­da­ni pos­lo­vi do­bit će no­vi za­mah i po­ti­ca­je, a vi ćete ra­di­ti pre­da­no. ZDRAV­LJE Os­ta­ni­te do­s­ljed­ni se­bi.

Dje­vi­ca (23. 8. - 22. 9.) LJU­BAV Ve­za­ni će bi­ti sret­ni, a sam­ci ne­ka sva­ka­ko da­nas iz­a­đu van. Sve je mo­gu­će. PO­SAO Ako ma­lo zas­ta­ne­te, vi­djet ćete da se ve­ći­na stva­ri ra­zvi­ja sve bo­lje. ZDRAV­LJE Zdra­vi ste i ve­dri.

Va­ga (23. 9. - 22. 10.) LJU­BAV Ne­ki će iz­a­ći van, ali će im do­ga­đa­ji na tom mjes­tu bla­go uz­dr­ma­ti sa­mo­po­uz­da­nje. PO­SAO Do­bro ćete se sna­la­zi­ti u oči­tim za­da­ci­ma. ZDRAV­LJE Pr­vo pro­mis­li­te, on­da re­ci­te.

Škor­pi­on (23. 10. - 21. 11.) LJU­BAV Ra­do ćete se oda­zva­ti po­zi­vu na ka­vu gdje bi mo­glo us­li­je­di­ti ugod­no ča­vr­lja­nje. PO­SAO U pos­lu sve vi­še uži­va­te i us­pje­va­te spa­ja­ti ugod­no s ko­ris­nim. ZDRAV­LJE Slo­bod­no se iz­ra­zi­te.

Stri­je­lac (22. 11. - 21. 12.) LJU­BAV Po­tre­ba za njež­noš­ću po­rast će i oče­ki­vat ćete od dru­ge stra­ne da vas ma­zi. PO­SAO Od­li­čan je dan za pos­lov­ne do­go­vo­re te­melj­nih te­ma i pos­lo­va. ZDRAV­LJE Bu­di­te strp­lji­vi.

Ja­rac (22. 12. - 20. 1.) LJU­BAV Zbr­ka u osje­ćaj­nim pi­ta­nji­ma bit će po­ve­za­na s po­tre­bom do­mi­na­ci­je u od­no­su. PO­SAO Nas­toj­te pro­ana­li­zi­ra­ti dvoj­be u ve­zi jed­nog pos­la. ZDRAV­LJE Ne mo­že sve bi­ti sa­vr­še­no.

Vo­de­njak (21. 1. - 18. 2.) LJU­BAV Va­ša lju­bav­na idi­la nas­tav­lja se na va­šu ra­dost i ve­se­lje. PO­SAO Kre­će­te u no­ve pos­lov­ne bitke i ma­lo je to­ga što vas u nji­ma mo­že za­us­ta­vi­ti. ZDRAV­LJE Sve ste ve­dri­ji i jači.

Ri­be (19. 2. - 20. 3.) LJU­BAV Ne boj­te se vlas­ti­te oz­bilj­nos­ti i oz­bilj­nih na­mje­ra. PO­SAO Pos­lov­na ko­mu­ni­ka­ci­ja će se odvi­ja­ti kva­li­tet­no, ali vi sa­mi ne­će­te bi­ti za­do­volj­ni nas­tu­pom. ZDRAV­LJE Bit ćete pri­hva­će­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.