Pra­ti­te li Europ­sko pr­vens­tvo u no­go­me­tu?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Da, gle­dam sve utak­mi­ce Eura. Fa­vo­ri­ta, hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju, vo­lio bih vi­dje­ti s Fran­cu­zi­ma u fi­na­lu. Pra­tim sa­mo utak­mi­ce na­še re­pre­zen­ta­ci­je. Zna mi ma­lo i za­sme­ta­ti što je stal­no no­go­met na TV-u. Gle­dam go­to­vo sve utak­mi­ce. Hr­vat­ska bi mo­gla bi­ti u fi­na­lu nas­tavi li igra­ti do­bro kao u pr­voj utak­mi­ci. Da, da! Ne gle­dam baš sve no­go­met­ne utak­mi­ce, ali ne pro­pu­štam na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju.

U aka­dem­skoj go­di­ni 2015./2016. ra­di­lo je 14 stu­dent­skih do­mo­va u ko­ji­ma su bi­la smje­šte­na 10.034 stu­den­ta, dok je broj stu­de­na­ta ko­ji ni­su prim­lje­ni zbog po­pu­nje­no­ga ka­pa­ci­te­ta bio 2218 JO­SIP PAŠULD

LU­CI­JA OMIČEVIĆ

ZVONIMIR MRŠO

KRIS­TI­NA TADIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.