Dje­čji do­pla­tak ni­je vam za­jam­čen ako se se­li­te unu­tar EU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec

Sud EU priz­na­je da se tu ra­di o ne­iz­rav­noj dis­kri­mi­na­ci­ji, no dr­ži je oprav­da­nom ra­di za­šti­te fi­nan­ci­ja dr­ža­ve Gra­đa­ni EU ko­ji ži­ve u dru­goj dr­ža­vi EU ipak ne­ma­ju uvi­jek pra­vo na dje­čji do­pla­tak kao oni ko­ji su u toj dr­ža­vi ro­đe­ni. Pro­iz­la­zi to iz ju­če­raš­nje pre­su­de Su­da EU u Luxem­bo­ur­gu ko­ji je pre­su­dio da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja mo­že us­kra­ti­ti do­pla­tak za dje­cu i osob­ni od­bi­tak za di­je­te gra­đa­ni­ma Uni­je ko­ji ne­ma­ju bo­ra­vak na bri­tan­skom tlu. Spor se vo­dio te­me­ljem tuž­be Eu­rop­ske ko­mi­si­je, ko­joj su se po­ža­li­li mno­gi gra­đa­ni Uni­je ko­ji ni­su bri­tan­ski dr­žav­lja­ni i ko­ji­ma su nad­lež­na bri­tan­ska ti­je­la od­bi­la priz­na­ti pra­vo na dje­čji do­pla­tak. Sud EU priz­na­je da se tu ra­di o ne­iz­rav­noj dis­kri­mi­na­ci­ji, no sma­tra da je tak­va dis­kri­mi­na­ci­ja oprav­da­na po­tre­bom za­šti­te fi­nan­ci­ja dr­ža­ve čla­ni­ce ko­ja je do­ma­ćin stra­nim rad­ni­ci­ma. Ju­če­raš­nja pre­su­da do­la­zi tje­dan da­na uoči re­fe­ren­du­ma o bri­tan­skom os­tan­ku u EU ili iz­la­sku. Pre­mi­jer Ca­me­ron za­la­že se za os­ta­nak, a ova pre­su­da ide mu u ko­rist jer po­ka­zu­je da je mo­gu­će res­trik­tiv­ni­je tu­ma­či­ti slo­bo­du kre­ta­nja rad­ni­ka. Bri­ta­ni­ja je naj­a­vi­la da će, os­ta­ne li u EU, kad god je mo­gu­će us­kra­ći­va­ti so­ci­jal­nu po­moć stra­nim rad­ni­ci­ma iz os­ta­lih ze­ma­lja Uni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.