Pre­go­va­rač­ki tim za no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pred­sjed­niš­tvo HDZ-a u po­ne­dje­ljak je os­no­va­lo pre­go­va­rač­ki tim za skla­pa­nje no­ve par­la­men­tar­ne ve­ći­ne. Iz­ne­na­đe­nje je što su u nje­mu Mi­li­jan Br­kić i To­mis­lav Ču­ljak, ko­ji su bi­li is­klju­če­ni iz sve­ga. Ne­ki čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva sma­tra­ju da su oni u ti­mu ka­ko bi se raz­go­va­ra­lo s Mos­tom o za­mje­ni Ore­ško­vi­ća Ma­ri­ćem.

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko Šef HDZ-a i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de u ak­ci­ji je opo­zi­va pre­mi­je­ra da spasi se­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.