Rje­še­nju za ovo sta­nje na­dam se do kra­ja tjed­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h) (h)

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić od­go­vo­ri­la je ju­čer na pi­ta­nje o mo­gu­ćem pa­du Vla­de da ne že­li pre­ju­di­ci­ra­ti ni­kak­ve is­ho­de, te da se na­da rje­še­nju do kra­ja tjed­na. – Pos­tu­pat ću u skla­du s us­tav­nim ov­las­ti­ma i ne­ću gu­bi­ti vri­je­me – ka­za­la je.

Mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ko Hor­vat uvje­ren je da će pres­la­gi­va­nje Vla­de bi­ti pro­ve­de­no us­pješ­no i da će Zdrav­ko Ma­rić bi­ti od­li­čan no­vi pre­mi­jer. – Ma­rić ima ja­ko ve­li­kog is­kus­tva u fi­nan­cij­skom svi­je­tu – ka­zao je Do­bro­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.