HSP-u AS ne­pri­hvat­lji­va sva­ka po­li­tič­ka tr­go­vi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bbr)

Glav­ni taj­nik HSP-a AS Pe­ro Ćo­rić ka­zao je na sas­tan­ku vod­stva po­druž­ni­ce da stran­ka ne odus­ta­je od svo­jih sta­ja­li­šta o kri­zi Vla­de. – Pri­hvat­ljiv nam je sva­ki kom­pro­mis unu­tar sa­bor­ske ve­ći­ne, a stra­na sva­ka po­li­tič­ka tr­go­vi­na – re­kao je Ćo­rić.

STI­PE PETRINA: Most ni­ka­da ni­je bio stvo­ren s ci­ljem da pos­ta­ne is­tin­ski tre­ći put. Stvar je pot­pu­no is­ta kao i sa Ži­vim zi­dom, sa­mo što se to sa­da ne vi­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.