Ro­glić: To je mo­gu­će ako se po­vu­ku lju­di ko­ji su na vlas­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Do­bro na ve­li­ku ko­ali­ci­ju gle­da i po­du­zet­nik i vlas­nik gru­pa­ci­je Or­bi­co Bran­ko Ro­glić ko­ji je uvje­ren da “druk­či­je ne­će ni mo­ći”. – To bi bi­lo do­bro ako bi se slo­ži­la ve­li­ka ko­ali­ci­ja ko­ja bi on­da po­du­pr­la po­la struč­nu i po­la po­li­tič­ku gar­ni­tu­ru ko­ja bi ra­di­la na to­me da se sre­di ad­mi­nis­tra­ci­ja, pri­va­ti­zi­ra ono što je po­treb­no i da se ko­nač­no bu­de ka­pi­ta­lis­tič­ka zem­lja i po ad­mi­nis­tra­ci­ji i po re­al­noj eko­no­mi­ji, od­nos­no po nji­ho­vu omje­ru – ka­že Ro­glić. Me­đu­tim, da bi to uop­će bi­lo mo­gu­će, do­da­je, po­treb­no je da se lju­di ko­ji su na vlas­ti zad­njih 20 go­di­na po­vu­ku i da­du šan­su mlađima. – U ovim sa­daš­njim po­li­ti­ča­ri­ma ne vi­dim tu mo­guć­nost da se stvo­ri ve­li­ka ko­ali­ci­ja. To bi bi­lo mo­gu­će za de­set go­di­na, ia­ko bi bi­lo od­lič­no ka­da bi to mo­glo za­ži­vje­ti sad jer bi­smo ušte­dje­li de­set go­di­na kri­ze – dr­ži Ro­glić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.